Anatomik Sistemlerimiz Bize Neler Söylüyor?

Anatomik Sistemlerimiz Bize Neler Söylüyor?

Bedeninizin Sistemleri :

Bağışıklık Sistemi________________________

Bağışıklık sisteminin işlevi virüsleri, bakterileri ve başka yabancı unsurları tanımlayıp ortadan kaldırmaktır.

Sistem lenf düğümleri, immunoglobulin olarak bilinen kan proteinleri, lenfosit adındaki beyaz kan hücreleri, bu hücreleri üreten organlar ve onları taşıyan kandan oluşur.

Kendinizi güvensiz hissettiğinizde, iç çatışma, baskı ya­şadığınızda, izin vermek yerine ittiğinizde, yönlendirildiğini­zi ya da tehdit edildiğinizi düşündüğünüzde bağışıklık siste­miniz bozulmaya başlar.

Bu noktada içinize odaklanmayı Öğrenmeli ve bedenini­zin doğal bilgeliğinin size çalışma ve dinlenme zamanlarınızı söylemesine izin vermelisiniz. Kendinize sadık kalmaya yo­ğunlaşın, kendinizi ve inançlarınızı savunacak cesaretiniz olsun. Çevrenizdekilere hayır demeyi öğrenin, çünkü hep evet demek sağlığınıza zarar verir. Dengeli bir yaşam sürme­yi amaçlayın, başkalarmınki için kaygılanmadan önce kendi gereksinimlerinizi giderin, arzularınızı doyurun.

Dolaşım Sistemi__________________________

Dolaşım sisteminin işlevi, karmaşık damarlar aracılığıy­la besinleri ve oksijeni bedendeki tüm sistemlere taşımaktır. Başlıca kalp, damarlar ve lenfatik sistemden oluşur ve bede­ninize gerekenleri sağlar.

Öfke, korku, kendinden nefret etme, eleştiri, düş kırık­lığı, kalp kırıklığı ve özgüven yitimimine takılıp kaldığınızda dolaşım sistemi bozulmaya başlar.

Bu durumda sevgi almanın ve vermenin üzerinde dur­mak önemlidir.

Endokrin Sistemi

Endokrin sisteminin işlevi hormonları üretip kana ulaş­tırmaktır. Hormonlar bedenin neredeyse tüm bölümlerini etkileyen ulaklar gibi işlev görür.

Endokrin sistemi duyguların, davranışların, doku işlev­lerinin ve metabolizmanın düzenlenmesine önemli bir rol oynar. Gelişimi, cinsel güdüyü arttırır, beden ısısını denetler. Ayrıca hasarlı dokuları onarıp enerji oluşturur.

Hipofiz, pineal, tiroit, paratiroit ve adrenalin bezleri, hi-potalamus, yumurtalıklar, testisler ve pankreastan oluşur.

Kendinizi dengesiz, gergin, duygusal, sıkışık, bunalmış hissettiğinizde ve kafanız karıştığında endokrin sistem bo­zulmaya başlar

Bu noktada, size daha dengeli, sağlıklı ve mutlu bir ya­şam biçimi olanağı sunan bedeninizin mesajlarını dinlemeye çalışmalısınız.

İskelet Sistemi _______________________

İskelet sistemi bedenin temelini oluşturur, onu destek­ler. Ayrıca öbür bedensel sistemleri dış etkilerden korur.

İskelet sistemi başlıca kemikler, tendonlar, kıkırdaklar ve bağ dokulardan oluşur.

Kendinizi ve çevrenizdekileri sertçe yargıladığınızda ya da ihanet, dargınlık, katılık, sınırlandırma, karamsarlık ve kı­nama duyguları taşıdığınızda iskelet sistemi bozulmaya baş­lar.

Bu durumda daha esnek, kendi kendine yeten, şefkatli, sorumlu ve güçlü duruma gelme olanağınız var demektir. Bağışlamayı, yeni durumlara yapıcı tavırlarla uyum sağlama­yı ve her olayda bir iyi yan görmeyi öğrenmeniz gerekir.

Kas Sistemi

Kas sisteminin işlevi bedene hareket kazandırmaktır. Ayrıca bize güç, esneklik ve destek sağlar.

Bedende üç değişik kas dokusu bulunur: Çizgili kaslar, düz kaslar ve kalp kasları. Kaslar en iyi biçimde çalışmak için enerji, oksijen, glikoz ve başka besinlere gerek duyar. Bu maddeler hücrelere dolaşım sistemiyle taşınır.

Aşırı gerginlik, kaygı, üzüntü ve sorumluluk taşıdığınız­da kas sistemi bozulmaya başlar. Aşırı düşünme, öfke, çalış­ma, korku, güvensizlik ve sınırlı destek de kaslarınızı zayıfla­tır.

Bu noktada iç gücünüzünü geliştirmeli, bir destek ağı yaratmayı, gevşemeyi ve gerginliği gidermeyi Öğrenmeli, korkularınızla yüzleşmeyi, duygularınızı dile getirmeyi bil­melisiniz.

Lenfatik Sistem__________________________

Lenfatik sistemin İşlevi fazla doku sıvılarını gidermektir. Ayrıca bakterileri yok eden bağışıklık ve antikor hücrelerini üretir.

Lenf düğümleri, kanalları, damarları ve dalak, apandisit, bademcikler ile timüs bezinden oluşur.

Kendinizi kırılgan, ürkek, yalnız, sevimsiz ve reddedil­miş hissettiğinizde lenfatik sistem bozulmaya başlar.

Bu durumda cesaret, öz saygı ve liderlik alıştırmaları yapmalısınız. Kendinizi değerli görmeye, sevmeye odaklan­man; rahatça yaratıcı, canlı ve doğal olabileceğiniz destekle­yici bir ortam yaratmaya çalışmalısınız.

Örtü Sistemi____________________________

Örtü sisteminin işlevi bedeni dış dünyanın zararlı mad­deleri ve etkilerine karşı korumak, beslemek, yalıtmak ve desteklemektir.

Örtü sistemi deri, saçlar, tırnaklar ve bazı dış salgı bez­lerinden oluşur.

Kendinizi kullanılmış, savunmasız, küçük düşmüş, öf­keli, gergin, suçlu, yalıtılmış, yalnız, tetikte hissettiğinizde ve eleştirdiğinizde örtü sistemi bozulmaya başlar.

Bu noktada kendinize inanma, iç dayanıklılık, başkaları­na açıklık, güzelliğin değerini bilme ve kendinize bakma üzerinde çalışmalısınız.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi besinleri parçalayarak tüm bedenin en iyi şekilde çalışması için gereken enerjiyi oluşturur. Ayrıca bedensel atıkları toplayıp sindirilemez lifler olarak dışarı atar. Besinlerin işlenmesi zarar görünce sağlığınız da etkile­nir.

Sindirim sistemi başlıca ağız, yutak, mide, ince ve kaim bağırsak, rektum ve anüsten oluşur.

Çözülmemiş öfke, kendini baltalama, korku, kararsızlık, suçluluk, kınama, kıskançlık ve kurbanlık duygularına kapıl­dığınızda sindirim sistemi zarar görmeye başlar.

Bu durumda kendinizi güçlendirme, değerli görme, ya­ratıcılık, yüreğinizi ve ruhunuzu besleme, eskilerden kurtu­lup yenileri getirme alıştırmaları yapmalısınız. Sabır ve hoş­görü üzerinde çalışarak kendinizi sevmeyi ve onurlandırma­yı öğrenin.

Sinir Sistemi

Sinir sisteminin işlevi iç ve dış dünyalar arasındaki ileti­şimi sağlamaktır. Dış bilgiler sinir sisteminin duyu organla­rıyla toplanarak beyne aktarılır ve gerekli değişimlerin yapıl­ması için oradan organlara, dokulara, hücrelere ulaştırılır.

Sinir sisteminin bileşenleri beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) ve sinirlerdir (periferik sinir sistemi).

Iç ve dış çatışmalar, gerginlik, korku, zorlanma, kınama, olumsuzluk ve çöküntü sinir sistemine zarar verir.

Bu noktada gevşemeyi öğrenmeli; iç gücünüzü, bilgeli­ğinizi, kişisel sorumluluklarınızı ve mizah anlayışınızı geliş­tirmelisiniz.

Solunum Sistemi

Solunum sisteminin işlevi kana oksijen sağlayarak atık gazları bedenden uzaklaştırmaktır. Oksijeni gerekli yerlere ulaştıran solunum sistemimiz sayesinde enerji üretir, beden­lerimizi kımıldatır ve büyürüz.

Solunum sistemi sinüsler, boğaz, soluk borusu ve akci­ğerlerden oluşur.

Yalnızlık, değersizlik, nefret, dargınlık, karamsarlık, ke­der, yargılama ve Öfke duyguları taşıdığınızda solunum siste­mi bozulmaya başlar.

Bü durumda şefkat, bağışlama, sevgi, umut ve güven­meyi öğrenmeniz gerekir.

Üreme Sistemi___________________________

Üreme sisteminin işlevi üreme, cinsel ilişki, yenilenme ve yaşamdır.

Üreme sistemi erkeklerde testisler, prostat bezi ve pe­nisten; kadınlarda yumurtalıklar, rahim, göğüsler ve vajina-dan oluşur.

Kendinizi suçlu, utanmış, küçük düşmüş, iğrenmiş, öf­keli, eleştirel hissettiğinizde ve eski ilişkilerden Ötürü kur-banlaştırıldığmızı, incitildiğinizi düşündüğünüzde üreme sistemi bozulmaya başlar.

Bu noktada kendinizi sevmeyi ve değerli görmeyi, in­sanları bağışlamayı, özgüveninizi geliştirmeyi, olumsuz inançlardan kurtulmayı ve tenselliğinizin tadını çıkarmayı öğrenmeniz gerekir.

Uriner Sistem__________________________

Üriner sistemin işlevi suyu fıltreleme süreçlerinin ar­dından bedende dolaştırıp çeşitli sistemlere temiz sıvı sağla­maktır. Bedende biriken atıklar hastalık ve ölüme yol açar.

Uriner sistem böbrekler, idrar kanalları ve idrar kesesin­den oluşur.

Kendinizi öfkeli, karamsar ve değersiz hissettiğinizde, ayrıca sizde bir şeylerin ters gittiği yönünde derin inançların yanı sıra suçluluk ve korku taşıdığınızda üriner sistem bo­zulmaya başlar.

Bu durumda eylemlerinizin sorumluluğunu almalı, ba­ğışlamalı, öfkeyi bırakmalı, öz değeriniz üzerinde çalışmalı ve kendinizi sevip saymayı öğrenmelisiniz.
İnna Segal