Çakralara Derin Bakış / BEŞİNCİ ÇAKRA..Boğaz Çakrası

Çakralara Derin Bakış / BEŞİNCİ ÇAKRA..Boğaz Çakrası

Beşinci Çakra Boğaz Çakrası

Bu safir mavisi, etki edici çakra boynun dibindeki oyuk kıs­mın tam üstünde bulunur; bedenle ruh arasındaki iletişimi sağlar ve bunu dış dünyaya iletir. Tiroit ve paratiroit bezleri ile ilişkilendirilir.

Ruhtan gelen bilgiyi gerçeğe çevirebilme yeteneği nedeniyle beşinci çakra aynı zamanda değişim ve taahhüt merkezidir. Be­şinci çakranın sağlıklı olması sadece şimdiki anın iletişimi ile değil aynı zamanda içerde ve dışarıda değişimin seviyesi ile de doğrudan bağlantılıdır. Çoğu durumda boğaz ve ensedeki tıka­nıklıklar ya da hastalıklar ya da ense­den başlayan baş ağrıları kişinin ken­dini ifade etmek ya da değişmek ko­nusundaki isteksizliğinin işaretidir.

Beşinci çakra aym zamanda “du-ruduyum” (clairaudience) yeteneği­nin merkezidir. Bu, özellikle gaipten sesler duymanın şizofreni ve diğer ruhsal hastalıklarla bağdaştırıldığı Batı dünyasında dengelemesi zor bir psişik yetenektir. Sezginin ötesine ge­çen psişik yeteneklerin tıp dünyasın­da kabul görmemesi yüzünden pek çok şanssız kişi ilaçlar verilip enstitü­lerde tutularak dünyadan uzaklaştırı­

lir. Gaipten sesler duymak, “durugörü” yeteneğinin kabul edile­bilirliğinden kırıntı kadar pay alamaz. Sesler duyan psişikler des­tek görmedikleri gibi deli olduklarına da inandırılırlar.

Bu, ruhlardan uzak yaşamaya çalışan bir toplumun hoş olma­yan bir gerçeğidir. Ruh olmadan hayat mümkün değildir. Maale­sef en fazla zorluk çeken kişiler gerçek ama ispat edilemeyen spiritüel soruları olan kişilerdir. Belki de biz, spiritüel anlamda eğitilmiş kişiler, beşinci çakralarımızı kullanarak psikiyatrik te­davilerdeki spiritüellik gerektiren sorunlarla iletişim kurabiliriz.

Beni asıl üzen, aşırı duruduyum eğilimi olan çok açık bir bo­ğaz çakrasını iyileştirmenin iki dakikalık bir iş olması. Elinizle azıcık kapaym, önüne ve arkasına topraklanmış nöbetçiler ko­yun, topraklanmanızı yenileyin ve amanızı biçimlendirin. Belki de bu basit bilgi akıl hastanelerinde ya da evsizlerin sığınakla­rında fısıldanmalıdır.

Beşinci çakranın enerjisi kimi zaman üst ve alt yarılarında renk farklılığı gösterir. Bunun nedeni alttaki dördüncü ve üstte­ki altmcı çakra için aynı zamanda farklı yönlendirme görevleri yapmakta olmasıdır. Dördüncü ve beşinci çakralar arasındaki iletişim iyi olduğunda, beşinci çakra kalbin ve bedenin istekleri­ni açık bir şekilde yansıtır. Böyle bir anda beşinci çakranın alt yarısındaki enerji rahatlıkla hareket eden mavi bir renk alır. Eğer dördüncü ile beşinci çakranın iletişimi iyi değilse ve beşinci çakranın alt yarısındaki enerji koyu renk, rahat hareket etmeyen ya da ölü enerji ise bu kişinin çok fazla verici olduğunun; yar­dım isteyemediğinin veya kalpten konuşmadığının işaretidir.

Durugörü yetenekli altmcı çakrayla beşinci çakra arasında iletişimin olması çok iyidir; kişi sezgilerini, vizyonlarım ve id­rak etme yeteneklerini paylaşabilir. Bu noktada beşinci çakranın üst yarısındaki enerji mavidir ve rahatlıkla hareket edebilir du­rumdadır. Eğer iletişim kötüyse, sezgileri olan kişi içte ve dışta kabul görmüyorsa beşinci çakranın üst yarımı koyu, ağır hare­ketli ya da garip bir şekil almış enerji ile doludur.

Durugörü yoluyla algılama yeteneği erkeklerde genellikle daha kolay kabul görür. Çünkü iş hayatında özgürce kullandık­ları bu derin sezgiye “muhakeme” adını verdiklerinde her şey yoluna girer. Kadınların altıncı çakra enerjileriyse genellikle da­ha az kabul görür ve “sezgi” olarak tanımlanır, bu yüzden kadın­ların altmcı ve beşinci çakraları karartılmıştır.

Genellikle bir kadmm duygular olmadan muhakeme etmesi, ki bu altmcı çakra özelliğidir, alışıldık bir durum değildir. Bu­nun sonucunda empatik ve duygulu dördüncü çakrasını gereğin­den fazla kullanır; bu da enerji sisteminin bütününün dengesini bozar. Kalp çakrasının empatisi, altmcı çakranın, ayırt etmek, muhakeme etmek ve olaylara kuşbakışı bakmak konusundaki dengeleyici desteğine sahip olmadığı için böyle bir kadm nesnel olma özelliğini yitirebilir. Fazla dişi enerji kullanan erkeklerde de sezgi/muhakeme dengesizliği görülür.

Erkek ya da kadın, fazla eril enerji kullanan kişilerdeyse bu­nun tersi bir dengesizlik görülür. Duygusal olmayan, muhakeme edici altıncı çakra enerjisi aşırı derecede kullanılırken, kalbin duygulu, sezgisel ve sevgi dolu nitelikleri bastırılır. Erkeklerin, sezgisel altmcı çakradan gelen şeyleri bilmeye izinleri vardır; ancak kalp çakralarından gelen sevgi, bağlılık ve hissetmekle il­gili şeyleri bilmeye izinleri yoktur. Toplumun bu bakış açısı pek çok erkeği empati kurmaktan ve insan sıcaklığından uzak; so­nunda da ruh beden bölünmesi yaşayan bireyler haline getirir. Dördüncü çakra enerjileri de kullanılmamaktan tıkanır. Bu den­gesizlikte beşinci çakra sorun sinyalleri vermeye başlar. Yorgun­luk belirtileri gösterir; iletişim halinde olmayan dördüncü ve al­tıncı çakra arasında tıkanır kalır.

Hıristiyanlık çerçevesinde çok katı dinsel eğitimden geçmiş, dolayısıyla bireysel spiritüel gelişmeleri engellenmiş ve beşinci çakraları ciddi anlamda tahribata uğramış insanlar tamdım. Bu va­kalarda, ya bir din adamının ya da aile üyelerinden birinin kontrol edici imgesi beşinci çakranın üst tarafında hazır ve nazır durur. Bu kontrolcü imge, kişinin, mevcut dinsel görüşten farklı olan her­hangi bir iletişim arayışını engellemek üzere oradadır. Aym za­manda bu kişinin değişmemesi ya da farklı bir inanç sistemine geçmemesi için ona yardım eder. Şayet spiritüel hayatınızı demir maskeli bir rehberi izleyerek sürdürmeyi kabullendiğinizden şüp­heleniyorsanız bu kontrolcü imgeyle olan sözleşmelerinizi yakın.

Açıklı koyulu renk katmanlarına sahip beşinci çakralar, çak-ra sistemindeki dengesizliği işaret eder. Bunun sorumlusu genel­likle kalp çakrasıdır. Zarar görmüş kalp çakrası fiziksel dünya bilgilerini beşinci çakraya tercüme etmek için orada bulunmadı­ğında ya da ondan spirituel dünya bilgisi alamadığından, beşin­ci çakra ikiye bölünmüş olarak çalışmaya başlar.

Beşinci çakranın üst yarısı çok parlaksa, bunun anlamı kalp çakrasına çok yüklenildiğidir. Bu durumda beşinci çakra, altmcı ve yedinci çakralardan spirituel bilgiyi hala toplamaktadır. An­cak bu bilgileri kalp çakrasına boşaltamadığı için üst tarafım te­miz tutarak çalışmaya devam etmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bir başka deyişle alt kısmını öldürmekte (kalp bağlantısı) ve üst kısmmı yaşatmaktadır (altıncı-yedinci çakra bağlantısı).

Diğer yarısı çok parlak olan bir beşinci çakraya sahip insan­larda psişik enerjinin empatide durduğunu gördüm. Bu kişiler nedeni ne olursa olsun spirituel bilgiyi ne duyar ne de kabul ederler. Çevrelerindeki herkesin acısmı derinden hissederler ama kendilerini dünyadan soyutlayamaz ya da sorunlarından kurtulma yolunu göremezler. Aşırı empatik kişiler üç ruh çakra-sının rehberliğinden ya da değişime ve büyümeye adayacakları enerjiden yoksundurlar. Bunun nedeni büyüme çağlarında karşı çıkılan bir spiritüellik yaşamış olmaları ya da spirituel gerçek­likte görülmek ve duyulmak konusunda kendi kendilerine yarat­tıkları korkudur.

Beden/ruh ve beşinci çakra bölünmesi vakalarını hırpalayıcı ya da kısıtlayıcı bir ortamda yaşayan kalp çakrası şifacılarında çok sık görüyorum. Yönlendirilmiş olsa, altmcı çakraya ait spi­rituel bilgi durumu çabucak kavrar ve her şart altında bulunduk­ları çevreden uzaklaşmalarını söylerdi. Altıncı çakraları, kendi­sini iletişimci beşinci çakraya kanalize ederek başlarını derde de sokuyor olabilir.

Çakra sapmalarının nedenleri konusunda açıklamalara de­vam edip çakraları iyileştirmeden yaşayıp gidebiliriz. Eğer be­şinci çakranızın bir bölümü parlaksa bu iyi bir şeydir. Siz çalış-masanız bile çakranızın elinden geldiğince çalıştığım göster­mektedir. Kafanızı çakranızın koyu olan yarışma takmayın.

Çakra sisteminizi dengeleyin ve çakranızın koyu kısmının kom­şu çakralarla olan bağlantısını temizleyin. Eğer beşinci çakranı­zın sizin yardımınız olmadan bir yansını çalıştıracak enerjisi varsa siz kendinizi toprakladığınızda diğer yarısını da çalıştır­ması zor olmayacaktır. Ancak kendinizi toparlarken dikkatli olun, sağlıklı bir beşinci çakra korkutucu olabilir. Beşinci çakra değişim ve taahhüt demektir. Bu ikisi çoğu insanı çok korkutan özelliklerdir. Değişim ve taahhüt kendinize ve evrene güvenme­nizi gerektirir.

Beşinci çakra perspektifinden yapılan değişim ve taahhütler ciddi, cesur ve hayatı onaylayan kararlardır. Eğer şimdiki duru­munuzdan çok değişik bir hayat hedefiniz varsa sağlıklı bir be­şinci çakra sizi çamurdan ya da bulutlardan çekip çıkaracaktır. Ya kurslara katılıp yeni bir şeyler öğrenmenize ya da işinizden istifa edip ilerlemenize neden olacaktır. Çevrenize şöyle bir bak­manız beşinci çakrası sağlıklı çok az insan olduğunu görmenize yetecektir.

Beşinci çakranızı desteklemeniz için benim önerim cesur, ak­tif ve miskin olmayan insanlarla arkadaşlık kurmanızdır. Onları günlük hayatm içinde her yerde bulabilirsiniz. Bu tür insanlarla gerçek duygularınızdan konuşabilir ve onlarla rüyalarınızı pay­laşabilirsiniz. Bu insanlarla birlikteyken beşinci çakranızın gü-zelleşip geliştiğini göreceksiniz.

Bu arkadaşlarınız sizde gördükleri bir yanlışı ya da sahteliği yüzünüze söylerlerse sakın şaşırmayın. Beşinci çakra insanları­nın mızıldanmaya ve yalana hiç tahammülleri yoktur. Hırpalan­dığınız o sağlıksız ortamlarda kalmakta ısrarlı davranırsanız si­ze destek olmak için yanınızda olmayabilirler. Eğer olduğunuz yerde kalıp kendinizi incitmeye devam etmek istiyorsanız yanı­nızda bulacağmız arkadaşlarınız sadece kaçak dördüncü çakra şifacıları olacaktır.

Sağlıklı bir beşinci çakranın en önemli özelliği iletişim oldu­ğundan iyileşmesi için doğruyu söylemeniz gerekir. Genel ola­rak sadece sağlıklı beşinci çakraları olan kişiler sizin gerçeğini­zi duyabilirler, işte bu yüzden onları arayıp bulmanız gereklidir. Sağlıklı beşinci çakrası olan kişilerin desteği olmadan spirituel yolculuğunuz bir fiyaskoya dönüşebilir. Özellikle de hayatınız güçsüz, sürekli mazeretler gösteren ve duygusal olarak sizi kontrol eden insanlarla doluysa.

Beşinci çakranızla çalışmak çevrenizdeki psişik malzemeyi şöyle bir silkeleyecektir. Eğer çevrenizdeki değişim düşmanlığı­nı unuttuysanız arkadaşlarınızın ve ailenizin yolunuza koyacağı taşlara şaşırıp kalırsınız. Sizi değişimden caydırmak için korkut­mayı deneyebilirler. Söyleyeceğiniz ve baş koyduğunuz her şe­yi aşağılayabilirler. Ya da beşinci çakranızda depoladığınız eski, kısıtlayıcı mesajlar yüzünden bunu siz kendinize yapmaya çalı­şabilirsiniz.

Çözüm mü? Kendinizi odaklamak ve topraklamak için öğ­rendiklerinizi uygulaym. İmajları yok edin, sözleşmeleri yakın ve eskinin bağımlılıklarından kendinizi kurtarın. Sağlıklı ve ça­lışır durumdaki beşinci çakranız bu gayretinize adanmış enerjisi ile size yardımcı olacaktır.

Beşinci çakra enerjisi ile çalıştığınızda eski korkular ve söz­leşmelere bağlı olarak boğaz ve boyun sorunları yaşayabilirsi­niz. Bedeniniz beşinci çakranızda tıkanıklık işaretleri verdiğin­de parmaklarınızı nazikçe boğazmıza koyup “Değişebilirim, de­ğişebilirim, değişebilirim” demek size iyi gelecektir. Hangi iliş­kilerin, fikirlerin ya da olayların boğazmıza takıldığını fark edip öksürüp ya da aniden boynunuzu geri atıp bundan kurtulduğu­nuzda bu sözleri söylemenin ne kadar eğlenceli olduğunu göre­ceksiniz. Bazı durumlarda sanki bir yumak saç tükürmüşünüz gibi gelecektir. Bu durumlar sözleşme yakmanızı gerektiren du­rumlardır. Değişebilirsiniz, değişebilirsiniz, değişebilirsiniz…

KAPALI YA DA AÇIK BEŞİNCİ ÇAKRA

Dengeli olmayan bir çakra sistemindeki ardına kadar açık be­şinci çakra derhal normal boyutuna indirilmelidir. Çünkü beşin­ci çakra günümüz dünyasmda çok az kullanılan bir çakradır ve dengesiz spirituel ilgiyi deli gibi çekmeye meyillidir. Bu denge­siz enerjiler çok açık beşinci çakraya dolarak işitme sorunları, gaipten sesler duyma, boğaz ya da boyun sorunları ve gereği gi­bi kendini ifade edememe sorunları yaratır.

İçinde yaşadığımız toplum kargaşa içinde. Değişiklik, ileti­şim ve yüksek ideallere bağlılık konularında sorunlar yaşıyor. Beşinci çakranızı çevrenizdeki dengesiz düzenden aynabilir ve kendi zehirlenmemiş ideallerinizle yaşayabilirsiniz. Bunun için beşinci çakranızın 7 ila 13 santimetrelik normal boyutuna indi­rilmiş olması; önden ve arkadan, topraklanmış nöbetçilerle ko­runuyor olması gereklidir.

Sağlıklı bir çakra sisteminde (çalışan bir kalp çakrası ve çok açık bir altıncı çakra ile) kısa bir süre için çok açılmış bir beşin­ci çakra taahhüt, iletişim ve farkındalık konularında yeni bir se­viyeye çıkmakta olduğunuzun işaretidir. Bu açıklık boyun omurlarında kaymalar ya da öksürük, hapşnma ve akıntılı bir soğuk algınlığı olarak kendini gösterebilir. Böyle durumlarda topraklanmış nöbetçileri açık beşinci çakranın önüne ve arkası­na yerleştirin. Belirtileri bastırmayın. Böyle yapmak beşinci çakranızın vaktinden önce kapanmasına neden olabilir.

Beşinci çakranız normal boyutuna bir hafta içinde dönmeli­dir. Eğer kapanmazsa o zaman bütün bir çakra yorumlaması ya­parak kapamaya ya da birkaç gün daha açık bnakıp bnakmama-ya karar verin. İletişim sisteminin merkezi olduğu için nasıl gö­rünmek istediğini ve ne yapılmasını istediğini size iletmekte hiç zorluk çekmeyecektir.

Sağlıksız bir çakra sistemindeki kapalı beşinci çakra büyü­meye, değişmeye, dinlemeye ya da ruhla iletişim kurmaya gö­nülsüzlüğe işaret eder. Bu kapanmanın nedeni korku ya da bir çeşit “Hayır, kimse bana ne yapacağımı söyleyemez!” tarzı öfke nöbeti olabilir. Kimse inatçı bir beşinci çakrası olan biri kadar inatçı olamaz. Kendilerini hiçbir şey yapmamaya adarlar; hem de onları vazifelerini yerine getirdiklerine inandnan bir enerjiy­le! Genellikle kronik boyun ya da boğaz tıkanıklıklarından muz-dariptirler.

Beşinci çakrası kapalı kişiler çalışılması en zor kişilerdir. Ge­lişmelerinde belli bir noktaya kadar gelirler ve o noktadan soma hem kendilerini hem de yardım etmeye çalışan herkesi mahve­derler. Beşinci çakra enerjisinin sağladığı güçle odaklanmış, dışa dönük ve inançlıdırlar ama sadece oldukları yeri savunmak söz konusu olduğunda. Tıkanık, kapanmış beşinci çakralı bir kişi için bu yer genellikle bir hastalık, bir takıntı ve bir mazerettir.

Her türden tıkanıklığı olan intihara meyilli insanlar gördüm. Bu kişilerin tıkanıklıkları duyguların yönlendirilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak kapalı beşinci çakralı bir intihar takıntılısını tek belirti ile anında anlayabilirim: Acısını kaybetmemek için deli gibi savaşır. Biri ona daha başka duygular hissedebileceği­ni ya da hayatı başka türlü yaşayabileceğini söylese avaz avaz bağırıp ayaklarını yere vurabilir. Yavrusunu koruyan bir aslan gibi size intihar arzusunu savunur. Kapalı beşinci çakrası olan insanlar inanılmaz derecede savunmacıdırlar. Bu inatçı-öfke nö­beti tarzındaki enerji genellikle karşılarındakinin beşinci çakra enerjilerini harekete geçirir. Kavgalar patlak verir. Beşinci çak-ralar konuların tam ortasına dalabildiği için tartışmalar sivri ve huzursuzluk yaratıcı hale dönüşür. Beşinci çakra kavgaları açık seçik gerçeklerle kişiyi şaşırtır ama kimi zaman tıkanıklıkları açabilmek için tek geçerli yol budur.

Eğer beşinci çakramz kapalıysa tıkanıklıkları oturup kendini­zi dinleyerek açabilirsiniz. Kafanızdaki karışıklık ve olduğunuz yerde çakılmışlığınız duyma yeteneğinizi kapamanızdan kay­naklanır. Kendinizi dinlemeye karar verirseniz beşinci çakra bi­linçlenmeye başlar. Dengesi sağlanmış bir çakra sisteminde ka­fa karışması çok nadiren oluşur. Kapattığınızda ve beşinci çakra özelliklerinizi kullanamadığınızda kafa karışıklığı hüküm sürer. Birinin size bağırması dışmda, farklı bir yoldan kafa karışıklığı­nı durdurmanın yolu çakralarınızı iyileştirirken oturup kendini­zi dinlemektir.

Hayatınızdaki sürekli karmaşa ne doğal ne de gereklidir. Acı, dram ve karmaşa hayatınızın ancak bir parçasıdır; varlığınızın tek sonucu, olmanız gereken tek şekil değildir. Biraz silkelenip savumnalarmızı ve takıntılarınızı bir kenara koyabilirsiniz. Ha­yatınızı istediğiniz gibi yaşayıp hayallerinizi ve umutlarınızı canlı tutabilirsiniz. Sizi kısıtlayan çevrelerden uzaklaşıp sağlık durumunuzu ya da en azından sağlığınıza bakış açınızı değişti­rebilirsiniz. Başarılar hayal edip, kariyerinizi değiştirebilir ve iyileştirici bir aşk hayatı kurabilirsiniz.

Size bir kez daha söyleyeceğim: İletişim, taahhüt ve değişi­me karşı olabilirsiniz ama karşı çıkarken beşinci çakranıza zarar vermeyin. Eğer onu kapatırsanız kendinizi kısacık ama dayanıl­maz bir zamana kapatırsınız. İstediğiniz kadar inatçılık edebilir­siniz ama beşinci çakranızı. sizin ya da bir başkasınm eziyeti ol­madan yaşaması için rahat bırakın.

Bütün çakralar gibi beşinci çakra da diğer çakralar kendisini destekleyecek kadar sağlıklı olduğunda kendisini kapatıp tatile çıkabilir. Eğer beşinci çakranız kapalı olduğu halde bütün çakra-larınız çalışıyorsa; boynunuzda ya da boğazınızda hiçbir tıkanık­lık hissi yoksa ve kulaklarınız da işler durumdaysa kendinizi kut-layın. Beşinci çakranın tatilini, her çakranızın önüne bir hediye koyarak ve kapalı beşinci çakranızın da önüne ve arkasına nöbet­çiler koyarak destekleyin. Çakranız bir hafta içinde açılacaktır. Açılmazsa o zaman neye gereksinimi olduğunu sorun. Beşinci çakra genellikle yeni bir aura, nöbetçi ve topraklama sistemi ya da sizin onu dinleyeceğinize dair teminat ister. İyi şanslar!

SAĞLIKLI BEŞİNCİ ÇAKRANIN ÖZELLİKLERİ

Sağlüclı beşinci çakrası olan insanlar genellikle ya en acayip şeyleri söylerler ya da en şuadan sohbetlerde en acayip gerçek­leri görü verir ler. İletişim yetenekleri çok gelişmiştir ve kendile­ri öyle olmadıklarını söyleseler bile, psişiktirler. Beşinci çakra insanlarının aktif farkındalığı, onları iyi şifacı, konuşmacı ya da terapist yapar. Aynı zamanda çok güvenilirlerdir çünkü bir kez söz verdiklerinde mutlaka tutarlar. Gereksiz yere başa çıkama­yacakları kadar büyük vaatlerde bulunan kalp çakrası insanların tersine beşinci çakra insanları sadece kendilerini gerçekten ilgi­lendiren meselelerde vaatte bulunurlar.

Beşinci çakra insanlarını anlamak zordur. Hatta bazılarına kafadan kontak gibi gelebilirler çünkü yürekten bir vaatte bulun­dukları halde, şayet yaptıkları işin hizmet etmediğim, bir şifa vermediğini ya da anlamlı olmadığmı düşünürlerse arkalarma bile bakmadan çekip giderler. Ama insanı yarı yolda bırakmaz-lar sadece başka kimseninkine pek benzemeyen kendi iç sesleri­ni dinlerler.

Bir beşinci çakra insanının hayatında olmak, ona ayak uydur­maya çalışırsanız çok yorucu olabilir. Ama ayak uydurmak önemli değildir. Verdikleri sözleri vermeyi ya da inançlarına inanmayı denediyseniz kendinizi birkaç saate kalmadan yoldan çıkmış bulursunuz. Bir beşinci çakra inşam ile birlikte yaşama­nın en iyi yolu kendi beşinci çakranızı hizaya sokmak; onların sevgi dolu desteğiyle, size örnek oluşlarıyla kendi hayallerinizi ve inançlarınızı bulmaktır.

Eğer gerçeği duymak isterseniz beşinci çakra insanlarını müthiş sezgisel ve yardımcı bulursunuz ama duymak istemezse­niz o zaman da sinir bozucu ve kaba olduklarını düşünürsünüz. Onlarla birlikte yaşar ya da dostluk ederken hakikati duymaya, hakikati konuşmaya ve hakikati yaşamaya hazır olmalısınız. Yoksa yalnız ve zor bir yolculuk yaparsınız. Eğer hayatınızda bir beşinci çakra insanı varsa ona direnmeyi bırakın. Onu sevin. O sizi dürüst biri yapacaktır, yoldan sapmamanızı sağlayacaktır, hem de herhangi birinden daha iyi yapacaktır. Beşinci çakra in­sanlarını hayatınızda tutun. Onların sizin arkadaşlığınıza ve sev­ginize ihtiyaçları vardır.


Karla  Mc Laren