Çakralara Derin Bakış / EL ÇAKRALARIMIZ

Çakralara Derin Bakış / EL ÇAKRALARIMIZ

El Çakraları

Avuçlarmızın tam ortasmda el çakralannız bulunur. Koşulla-x\.ra göre etki edici ya da kabul edici olurlar. Bir tedavi sıra­sında ya da sanatsal bir faaliyette el çakralannız enerjiyi bedeni­nizden kanalize eder ve dış dünyaya doğru yönlendirirler. Yoğun bir çalışma sırasında, sevişirken ya da meditasyon yaparken elle­riniz dışarıdan gelen enerjiyi ve bilgiyi bedeninize yönlendirir.

Eğer ellerinizden birini ya da ikisini birden kaybetseniz bile bu bilgi siz ait olacaktır. Fiziksel elleriniz gitmiş bile olsa ener­ji ellerinizle el çakralannız hala hayatta ve faal olacaktır. Yo­rumlamaya devam edin.

El çakraları yedi ana çakra gibi değildir. Doğal olarak boyları daha küçüktür (açık olduklarında çapları 5 ila 7 cm arasındadır) ve ana çakralar-dan daha sık açılıp kapanırlar. Ken­dilerine özgü bir renkleri yoktur. El çakraları belirli özellikleri olan bir enerjiyi depolamaktan ziyade enerji­yi ileten kanallar olarak görev yapar­lar. El çakralannız kalp çakranıza bağlıdır; genel durumları size bu dünyada verme, alma ve yaratma ko­nularında nerede durduğunuzu gös­terir.

Kalp çakranızın durumu, içsel sevgiyi ve sanatsal bilgiyi be­deninizde ve ruhunuzda kanalize etme yeteneğinizle ilintiliyken el çakralarınızın durumu bunları dış dünyada kanalize etme ye­teneğinizi gösterir. Elleriniz ve kalbiniz düzgün bir bağlantıday-sa kalp çakrası enerjisinin dışa vurumu elleriniz tarafından kont­rol edilir. Bu bağlantı düzgün olduğunda kaçak şifacılık görül­mez. El ve kalp çakralarınızı düzgün bağlantılandırma yöntemi bu bölümde anlatılmaktadır.

Şifa verme, sevişme ya da derin meditasyon sırasında kalp çakrası enerjiyi kollar aracılığıyla ellere ve oradan da dışarıya yönlendirir. Bu harikulade, şifalı bir duygudur ancak kalp çakra-nız fazla uyarılır ve bunun farkında olmaz da böyle enerji ilet­mekte çok zaman harcarsa durum değişebilir. Eller ve kalp ara­sındaki bağ bilinçli değilse kalp çakrası kollardan ellere kendini dışarı akıtmak için çarpılır. Kundalini alanındaki gibi azıcık bir kalp enerjisi çok uzun yol gider. Kalp çakrasını yorumlamak ve şifa vermek onu yeniden toparlayarak kalp ve el bağlantısını bi­linçli hale getirir.

El çakraları özellikle masaj terapistleri ve sezgisel şifacılar tarafından kullanılır. Bu kişiler genellikle el çakralarım nasıl sağlıklı tutmaları gerektiğini bilmezler; el, bilek, dirsek ve omuz sorunları yaşarlar. Bu sorunlar şifacınm, müşterisinin enerjisinin elleri aracılığıyla kendi bedenine girmesine izin verdiği anlamı­na da gelebilir.

Şifacılar bu el çakraları sorununu yaşayan yegane kişiler de­ğildir. Temizlikçiler, yönetici sekreterleri, ilkokul öğretmenleri ve her tür psikolojik danışman her türlü sıkıntı enerjisini emme­ye meyillidir; temizlik sırasında, yazıları temize çekerken veya insanlara dokunduklarında kötü enerjiye açıktırlar. El çakraları-nın vakum yaptığının belirtileri el kol ağrısı, omuz tutulması, kollarda ve sırtta zayıflık, kalp bölgesinde acıdır.

Bedeniniz, başka insanların enerjisiyle, dikkatiyle, sorunla­rıyla ve dilekleriyle dolmaktan hoşlanmaz. Acı çekerek ve çalış­mayarak tepki gösterir çünkü başka insanların sorunları ile dol­duğunda görmezden gelineceğini bilir. Eğer empatik el emicili-ği alışkanlığınız varsa bedeniniz bir süredir bundan şikayet et­inektedir, özür dileyin, doğru el kalp bağlantısı yapmayı öğrenin ve bu huyunuzu bırakın.

KAPALI YA DA AÇIK EL ÇAKRALARI

El çakraları sürekli olarak açılıp kapanırlar ve her dakika açıklık derecelerini değiştirirler. Bu açıdan bakıldığında el çak­raları diğer yedi ana çakradan çok daha aktiftirler. Eğer çakra sisteminiz sağlıklı ve hizadaysa ama el çakralarınız ardına kadar açık ya da sımsıkı kapalıysa ellerinizi birbirine sürtün ve el çak-ralarındaki değişime bakın. Ellerinizi birbirine sürtmek bu çak-ralara enerji gelmesini sağlar ve genellikle onları dikkate davet eder. Bir yorumlama ya da çakra kontrolü sırasında el çakraları 5 ila 7 cm çapında açık ve çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

Sağlıksız bir çakra sisteminin içindeki sürekli açık el çakra­ları el eklemlerini ve kaslarını etkiler. Bunları normalden daha zayıf hale getirerek bir şey tutmayı ya da kavramayı zorlaştırır. Ellerde olması gereken bütün enerji akıp gider ve elleri zayıf dü­şürür. Sakar insanların ya da ellerini sürekli çarpan, sıyıran, vu­ran, yakan insanların genellikle el çakraları fazla açıktır; bu, sağlıklı ve güvenli değildir. Ellerdeki bu zayıflık genellikle çok açık kalp çakrası olan kaçak şifacılarda görülür.

Açık el çakraları bazı işleri yaparken örneğin şifa verirken ya da sanatsal faaliyetler sırasmda gereklidir ancak somadan el çakralarınızı kapayabilmelisiniz. Aldığınız öğreti kalp çakrası becerilerine ve karşılıksız sevgi vermeye dayandırılmışsa, el çakralarınız yirmi dört saat boyunca açık olacak ve kalp çakrası enerjisi akıtacaktır. Bunun sonucunda kalp çakranız sağlıklı yu­varlak şeklinden yassı dörtgen bir şekle dönüşecektir. Bu duru­ma gelen bir kalp çakrası genellikle kollardan akıp gitmektedir.

Daha önce kaçak kalp çakrasmı kapama yöntemini konuşmuş­tuk. El çakraları ile çalışmak kalp çakrasmı yeniden dengeleye­bilmek için hayati önem taşır. El çakralarmı kapamak mümkün­dür; sadece basit bir şekilde elleri yumruk yapıp sıkmak kalp çak-ralarının akmakta olduğu yolu tıkayacaktır. El çakralarınız kapan­dığında kalp enerjiniz bedeninizde kalmalıdır. Bu başlangıçta ra­hatsız edici olabilir özellikle de varoluş nedeninizi sadece başka­larını sevip şifa vermeye dayandırmışsanız iyileştirme enerjinizi ne yapacağınızı, kendinize nasıl yönlendireceğinizi bilemezsiniz. Hatta kendinize vermek istemezsiniz. Ama gene de yapın.

Kendinize enerji vermek için hayata daha güzel yanlarından bakın. Ev yapımı yemeklerle beslenin, kendinize zaman ayırın, zamanınızı alan şeylerin yarısına hayır diyin ya da kafanızın içindeki odaya özen gösterin. Her gün sevdiğiniz bir şeyi yap­mak için kendinize zaman ayırın ne kadar aptalca olursa olsun. Bir boyama kitabı alıp boyaym, garip görünüşlü bir gömlek alın, bir köpek yavrusu ile oynaym ya da hayvanat bahçesine gidin. Azıcık eğlenmeye bakın ve kendinizi görmezden gelmek istedi­ğinizde ellerinizi kalbinizin üzerine koyup tek yanlı bir iyileştir­me ilişkisine girin. Kelimesi kelimesine söylemek gerekirse ha­yatınızı ellerinize alm.

Açık el çakraları da akma işleminin tersi olan vakumlamanın içine dahil olabilir. El çakraları bedene doğru enerji vakumlar­ken kalp çakrası yayılmış ve uzamış halde olmayacaktır. Böyle bir durumda kalp çakrası genellikle parlak ve küçüktür. Yuvar­lak olmayı reddederek kare haline girmiş olabilir. Her çakrada köşelerin oluşması huzursuzluğa işaret eder. Yanlış enerjilerden kendilerini korumaya çalışan ya da çalışmalarını engelleyen inanç sistemlerine karşı çıkan çakralar genellikle köşeler ve açı­lar oluştururlar.

Karelere bölünmüş ya da çok köşeli bir çakra gelen enerjiyi kabullenen kıvrımların yerine sivri açılar oluşturarak gelen ener­jiyi geri tepmeye çalışır. İki kendini bilmez elin arasında sıkış­mış olan kalp çakrası kendini savunmaya geçer, geçmesi de la­zımdır. Fiziksel belirtiler sırt ağrısı, nefes alma sorunu ve kalbi korumak için işin içine giren üçüncü çakra dolayısıyla her türlü sindirim sistemi rahatsızlığıdır.

Vakumlu el çakrası şifacıları, bir tedavi uyguladıktan, temiz­lik yaptıktan, organizasyon yaptıktan soma ya da danışmanlık seansı sırasında veya sonrasında tam bir bitkinlik yaşarlar. Va­kumlu el çakrası şifacıları sonunda çökmeye mahkumdurlar. Neyse ki bu bölümde öğretilen el kalp çakraları bağlantısını dü­zeltme yöntemi bu tür şifacılara yardımcı olur.

Sımsıkı kapatılmış el çakraları eklemleri ve kasları sertleştirip şişirir. Bu, yaratma ve verme yeteneklerinde bir sakatlanmaya ve mafsal iltihabına işaret eder. Eğer el çakralarınız sımsıkı kapatıl-mışsa bedeninizdeki enerji akışı olumsuz olarak etkilenecektir. Küçücük bir resmi boyayamıyorsanız ya da piyanoda ritmik ola­rak üç tuşa basamıyorsanız o zaman lütfen elinizdeki akışı sağla­mak için başka bir yol bulun. Ellerinizle bir şey pişkebilir, bir mo­bilya ya da araba parçasını temizleyip restore edebilir, birisinin omuzlarını ovabilir, saçım kesebilir, yoga yapabilir veya bir hay­vanı okşayarak zaman geçirebilirsiniz. Ellerinizle kalbinizi doğru bağlantılandırmak için konsantre olun ve enerjinizin yeniden ak­masını sağlayın. Eğer el çakralarınız kapalıysa enerji akışı yeni­den başlayana kadar günde iki kez kalpten ele şifa yollayın.

El çakraları da sağlıklı çakra tatiline çıkabilirler. Ama her da­im meşgul oldukları için bir iki günden fazla tatil yaptıkları gö­rülmemiştir. El çakralarınızın tatile çıkmış olduğunu kalp çakra-sının sağlıklı yuvarlak şekline bakarak ve aynı zamanda kolları­nızda, ellerinizde, parmaklarınızda el çakralarınızın kapalı ol­masına karşın duyduğunuz rahatlıktan anlayabilirsiniz.

El çakralarınız, yeni öğrenilen, doğru iyileştirme ve kendini sevme bilgilerini işleme koymak için işten çekilirler. El çakrala­rınız kapanarak kalp çakranızın enerjisinin bedeninizde kalma­sını sağlamak için bir süreliğine verici şifacı rolünden soyunma­nızı sağlar. Ancak el çakralarınız gerek duyduğunuz zaman ora­da olmalıdır bu yüzden günde iki üç kere kontrol edin ve diğer bütün çakralarınıza özellikle de kalp çakranıza teşekkür hediye­leri sunun. Çakralarınızın yarattığı denge ve iletişimle, el çakra­larınıza bu tatil imkanım verdikleri için onlara minnettar oldu­ğunuzu bilmelerini sağlayın.

Ellerinizi topraklanmış nöbetçi eldiveniyle sarın ve yeniden açılmak için nasıl bir enerji desteği istediklerini sorun. Bunu ge­nellikle size elle gösterirler. Bakıp öğrenin.

EL ÇAKRALARINI KALP ÇAKRASINA BAĞLAMAK

El ve kalp çakraları çoğu insanda doğal olarak birbirine bağ­lıdır ama bu bağlantının niteliğini kontrol etmekte fayda vardır.

Özellikle de kalp çakrasında sıkıntılı bir durum ya da bir şekil bozukluğu varsa; ellerde ve kollarda tutukluk, kramp girmesi ya da sıklıkla sakarlık söz konusu oluyorsa.

Eller ve kalp arasındaki bağlantı sağlıklı bir kalp çakrasından başlar, demek ki kalp çakrasmm iyileştirilmesi bu işlemdeki ilk adımdır. Kafanızın içindeki odada odaklandığınızda kalp çakra-nızı, dairesel, zümrüt yeşili, 7 ila 13 cm çapında bir enerji mer­kezi olarak hayal edin. Şimdi avuçlarınızın ortasındaki el çakra-larınızı mümkün olduğunca açık ve dairesel olarak hayal edin. Açık el çakralarınızın çapı 5 ila 7 cm arasında olmalıdır, yani avuçlarınızın ortasına rahatça sığmalıdu.

Gözlerinizin arkasında otururken kalbinizdeki zümrüt yeşili enerjinin bir bölümünün omuzlarınıza doğru gittiğini düşünün. Kalp çakranızın yuvarlak ve normal boyutta kalmasma dikkat edin. Kalbinizin enerjisini almadığınızı sadece onun sonsuz enerjisinin bir kısmını yönlendirdiğinizi düşünün. Kalpten gelen zümrüt yeşili enerjinin omuzlarınızdan aşağıya her iki kolunuza doğru gittiğini görün. Enerjinin kemiklerinizden, dirsekleriniz­den kollarınızın alt kısmına geçtiğini hissedin. Kafanızm içinde kalın ve kalp çakrası enerjinizin bileklerinizden avuçlarınıza ge­çerek oradaki tıkanıklıkları itip açtığını görün.

El çakralarınız kalp çakranıza bağlandığında ellerinizde bir basınç ve sıcaklık hissedersiniz. Eğer hissetmiyorsanız o zaman ellerinizde ya da kollarınızda hala bir tıkanıklık var demektir. Tıkanıklığı açmak için ellerinizi içinde sıcaklık hissedene kadar birbirine sürtün. Şimdi kollarınızı aşağıya sarkıtm ve karıncala­nan ağulıklarını hissedin. Bu kalp çakranız avuçlarınıza aktığın­da hissetmeniz gereken duygudur.

Ellerinizi tekrar birbirine sürtün. Isındıkları zaman kalp çak-ra enerjinizi kollarınıza geçirmek için kullanın. Sağ elinizi kal­binizden birkaç santimetre uzakta tutun ve üzerinde, sanki kalp çakra enerjinizi karıştıran bir daire hayal edin. Sağ elinizi kulla­narak kalp çakranızın yeşil enerjisinin bir bölümünü sol omzu­nuzdan aşağıya yavaşça hareket ettirin. Sol avucunuza geldiği­nizde sağ elinizi o elin üzerinde bir daire çizmek için kullanın. Sol el çakranızın yeşil enerji ile dolduğunu görün.

Sol el bağlantınızı yaptığınızda sağ elinizi aşağı bırakın ve sol elinizi sağ elinize enerji getirmek için kullanın. Eğer bi­linçsiz bir vakum şifacıysanız enerji kendi başına akmaya baş­layıncaya kadar bu bağlantıyı günde birkaç kez yapmanız ge­rekebilir.

Kollarınızı ve ellerinizi hareket ettirin. Avuçlarınızı açıp ka­payın ve enerjinin akışının farklılığını hissedin. Avuçlarınızı be­deninizde rahatsızlık duyduğunuz herhangi bir noktaya koyun ve kendi üzerinizde küçük bir kalp çakrası tedavisi uygulaym. Ellerinizi kalp çakranızın üzerine koyun, kalp çakranızda denge­sizlik hissederseniz devreyi kapatarak sevginizi kendinize verin.

Ellerle kalp bağlantısını daima yapın ama geçmişinizde ka­çak şifacılık varsa kalp enerjinizin bilinçsizce ellerinizden akıp gitmesine izin vermeyin. Çevrenizdeki enerjiyi de emmeyin. Kalbiniz bilinçli bir şekilde ellerinize bağlı olduğunda; kalp enerjinizin farkında olduğunuzda; enerji kontrolünüz altmda ol­duğunda kaçak şifacılık ve sünger el şifacılığı oluşması küçük bir ihtimaldir. Ancak bu hala bir tehlikedir. Çok açık el çakrala-rı ve ikinci çakra şifacılığı hakkındaki uyarıları bir daha okuyun.

Şifa enerjinizi bedeninizde tutmakta zorlanıyorsanız o zaman bir ay boyunca ellerinizi sabah akşam her gün birer kez kalp çakranızın üzerine koyun. Kalbinizin sizden özellikle şifa iste­memiş birine doğru gittiğini hissederseniz ellerinizi çabucak kalp çakranızın üzerine koyun. Kendinize herkesin kendi şifa enerjisi olduğunu hatırlatın. Şu anda dünyayı iyileştirmeniz ge­rekmiyor önce kendinizi iyileştirmelisiniz.

Artık elleri ve kalbi bağlamayı bildiğinize göre çakra kontro­lü yaptığınızda, çakra yorumlarken ya da altm güneş tedavisini uyguladığınız her sefer bu bağlantıyı kontrol edin. Kalp çakra­nızın omuzlarınızdan aşağı enerji yollarken asla yassı bir kareye dönmemesi gerektiğini sakın unutmayın. Ellerle bağlantılı olan kalp çakrası enerjisinin bir bölümü topraklama kordonu olarak aşağıya doğru yönlendirildiğinde bile sağlıklı ve yuvarlak kal­malıdır. Ellerinizin bilinçsiz olarak enerji emmesine izin verme­yin. Bu sadece kalp çakranızda ve çakra sisteminizin geri kala­nında tahribat yaratacaktır. Kendinize zarar vermeyi bırakın.

SAĞLIKLI EL ÇAKRALARININ ÖZELLİKLERİ

El çakraları sağlıklı olan insanların elleri sağlıklı çakra sis­temlerinin bilgilerini dış dünyaya tercüme eder. Doğal olarak veren ve şefkat gösteren ellerdir ama bir boyutları daha vardır ki o da almakür. Odaklarım kaybetmeden yardım, iltifat, hediye ve yapıcı nasihat alabilirler. Aynı zamanda tüm bunları başkaların­da borçluluk, suçluluk ya da karşılıklı şikayet hissi yaratmadan verebilirler de.

Sağlıklı el çakraları, sahiplerine doğal bir yaratıcılık bahşe­der. Bu kişilerin yaratıcılığı akar. Dramatik artistik tıkanıklıklar ya da ilham yoksunlukları çekmezler. Giyinmek, yemek pişir­mek, ev dekorasyonu, araba tamiri gibi merakları vardu. Artis­tik yeteneklerinin onaylanması için hocalara ya da kuruluşlara bel bağlamazlar. Dünya ve çevrelerindeki insanlarla rahat bir alışveriş ilişkileri vardır. Aynı zamanda kendi enerjileri ile rahat bir alışverişleri vardır ve sürekli muhtaç yaşamaktan hoşlanan kişilerle bir aradayken el çakralarmı kapayarak kendilerini koru­masını bilirler.

Karla Mc Laren