Çakralara Derin Bakış / İKİNCİ ÇAKRA….Sakral Çakra

Çakralara Derin Bakış / İKİNCİ ÇAKRA….Sakral Çakra

İkinci Çakra Hara Çakrası

Bu sıcak turuncu renkli, kabul edici, kavrayıcı çakra, bedenin orta yerinde tam göbek deliğinin altındadır. İkinci çakra tüm duyguların, cinsel kimliğimizin ve birinci çakranın üremek amaçlı cinselliğinin ötesinde cinselliğimizin merkezidir. İkinci çakra üreme organlarımız olan yumurtalıklarla ya da erbezleri ile doğrudan bağlantılıdır.

İkinci çakranın cinselliği, bağlılıkla, cinsel kimlikle, cinsel rollerle ve bir sevgili ile bütün olmakla ilgilidir. İkinci çakra ay­nı zamanda cinsel olmayan durumlarda da karşımızdaki ile be­densel empati kurmamızı sağlar. Bu özellikle kişisel durumlarda sınırla­rın çok önem taşıdığı zamanlarda her zaman iyi sonuçlar vermez. Pek çok durumda birinci çakralarına bağlı olmayan bireyler birinci çakra-ların maddi dünya ile yarattığı bağın güçleneceği hissiyle ikinci çakrala-rından topraklanmaya ve odaklan­maya çalışırlar. İkinci çakranın her şeyi duygular aracılığıyla bir araya getirme özelliği yüzünden bu, sorun yaratacaktır. Sağlıklı bir çakra siste­minde bu birleştiricilik güvenle kul­lanılabilecekken sağlıksız bir sistem­ de ikinci çakrada odaklanmış bir kişi duygusal bağımlı biri hali­ne gelecektir.

Tek başına kullanıldığında ikinci çakramn cinsel enerjisi sağ­lıksızdır, ikinci çakra odaklı bir insan, duygulan çok derin bir sevgili haline gelecek ve partnerinden “son nefesine” kadar bağ­lılık yeminleri isteyecektir. Bunun sonucunda da ömrünü, kendi­sini insanüstü bir sevgiyle sevecek insanı aramakla tüketecektir. En doğrusu birinci çakrayı çalıştırmak ve “sabah akşam cayır cayır yanan aşkın” cinselliği ile ikinci çakramn “romantik ideal­leri” arasındaki dengeyi sağlamaktır.

ikinci çakra aym zamanda da cinsel kimliğimizin merkezidir. Tüm insanların eril ve dişi yanları arasında psikolojik, duygusal, fiziksel ve spirituel bir denge kurmaları gereklidir, ancak çoğu­muz bunu başaramayız. Cinsel kimlik ve cinsellik birbirine ka­rışır. Dengesizliğin belirtileri ikinci çakramn performansında kendini gösterir. İkinci çakra benliğimizde, odaklanmış, dışa dö­nük, eril enerjiye karşm, ne kadar sözel, kabul edici dişi enerji­sine izin verdiğimizi gösterir.

Cinsel dengeyi sağlamış olup olmadığımızı kontrol etmenin en iyi yolu ikinci çakramızm önüne iki küçük yorumlama gülü yerleştirmektir. Sol tarafınıza dişi enerji yorumlama gülünüzü yerleştirin. Sağ tarafınıza da eril enerji yorumlama gülünüzü yerleştirin. Her iki gülün de temsil ettikleri cinsiyetin sembolü olmasına izin verin ve özellikle birbirlerine karşı nasıl tepki ver­diklerini gözlemleyin. Eğer güllerden biri kocaman ve parlak olurken diğeri karanlık ve solmuş bir hale gelirse büyük bir den­ge sorununuz var demektir.

Bu gülleri iyice inceledikten soma gül yorumlama bölümünü yeniden okuyun. Bu güllerin cinsel kimlik dengenizin birer il­lüstrasyonu olduğunu unutmaym. Bu dengesizlik incelenip, üze­rinde düşünülüp iyileştirilebilir.

Yorumlama gülleri ile cinsel kimlik sorunlarınızı gördükten sonra bu güllere teşekkür ederek onları yok edin ve yerlerine güçlü, sağlıklı, topraklanmış nöbetçiler yerleştirin. Bu yeni nö­betçileri cinsel kimlik dengesizliğinizin iyileşmesine adaym. Onlara özel koruma, topraklanma yetenekleri bahşedin ve par­lak renklerle süsleyin. Bu nöbetçiler sadece eril ve dişi enerji dengesinin iyileşmesinin başlangıcı olmayacak aynı zamanda toplumdan alacağmız hastalıklı cinsel kimlik takıntısı mesajları­na karşı da sizi koruyacaktır.

Her çakranın kendisine özgü psişik bir yeteneği vardır ve bu psişüc yetenek, içinde bulunduğumuz karmaşık, bilinçsiz du­rumda yanlış anlamalara yol açabilir. İkinci çakra beden düze­yindeki empatiyi iyileştirir ve iletişimi sağlar. Günlük hayattan bu bedensel empatiye verilecek en güzel örnek, birinin testisle-rine tekme atıldığım gördüğümüz zaman hissettiklerimizdir. Testisleriniz olmasa bile siz de tekmeyi neredeyse hissedersiniz.

Bir başkasının acısını hissetmek; tepkilerini ve duygularını derinden anlayabilmek önemli bir beceridir. Bu tür derin bir duygunun yarattığı sorun bir başkasmm enerjisinin sizin bedeni­nizde işleyemeyeceğini anlayabilmektir. Başkalarının acısını gerçekten iyileştirmenize imkan yoktur çünkü onlarm araçlarını kullanamazsınız. Herkesin acısı kendine mahsustur ve her acı kendine mahsus araçlarla birlikte gelir.

Sizin cinsel kimlik dengesizliğinizi sizin için tamir edeme-sem bile size araçlarınızı bulmanızda yardımcı olabilirim. Eğer sizin acınızı ve karmaşanızı kendi bedenime çekersem kısa bir süre kendinizi iyi hissedersiniz ancak öğrenmeniz gereken dersi asla öğrenemezsiniz. Aynı sorun ya da ona çok benzeyeni kısa bir süre soma geri dönecektir. Buna ek olarak sizin acınız benim ikinci çakramda, şayet onu topraklayacak kadar bilinçli değil­sem, çakılıp kalacaktır.

İkinci çakralarını kullanarak çalışan durusezi (clairsentience) şifacılarına “sünger şifacılar” adı verilir. Başkalarının sıkıntıla­rını sünger gibi emerek şifa verme yolunu seçen bu insanlar mu­cizeler yaratmalarına karşın genellikle ya kanser olurlar ya da organları bitirici hastalıklardan ölüp giderler. Bunun nedeni be­denin kendisine ait olmayan enerjiyi iyileştirememesidir. Sistem kendisine ait olmayan yabancı enerji altında çöküşe uğrar. Kari­yerleri boyunca mucizevi tedaviler başarsalar bile bedelini çok ağır öderler.

Örneğin benim intihara meyilli depresyonum, benim ener­jimle ve hücrelerim tarafından özel bir sebeple yaratılmıştı; dep­resyonumu tedavi etmem benim yeni bir kişisel farkındalık se­viyesine ulaşmama neden oldu. Hastalığımı tedavi edebileceğim araçlar bana hastalığımla birlikte sunulmuştu. Rehberliğe, besle­yici desteğe ve bilgiye gereksinim duymama karşın hastalığımın tedavisi bana hastalığımla birlikte sunulmuştu. Bu araçlara ulaş­mam ikinci çakra enerjimi kendi üzerimde kullanmamla müm­kün oldu. İntihar arzum ile empatik bağ kurmam sonucu bu duy­guların niye bedenimi işgal ettiklerini anlayabildim. Depresyo­numun çocukluk sorunlarımla iletişim kurmamı nasıl engelledi­ğini gördükten sonra bu takıntımdan kurtulmayı başardım. Has­talığımla savaşmak, ilaçla uyuşturmak ve ondan nefret etmek yerine empatik yeteneklerimi kullanarak onun enerjisini hastalı­ğımı iyileştirmek için kullandım.

İkinci çakram bana her dengesizliğin belirli, hatta bazen ko­ruyucu bir niteliği olduğunu gösterdi. Kargaşa içindeki bir be­den yenilgiyi kabul etmek yerine hayatta kalabilmek için elin­den geleni yapıyor demektir. Depresyonum bana oluşum sebebi­nin uğradığım taciz olduğunu gösterdikten sonra daha da ileri gidip deliliğe neden olmadan bölünmeyi tedavi edebildim.

Eğer bir şifacı olarak bir başkasının derdini mucizevi bir şe­kilde o kişiden emerseniz, o insanın yalnızca kişisel güç ve far­kındalık seviyesini yükseltme fırsatını elinden almazsınız aynı zamanda da kendinizi gereksiz bir tehlike altına sokmuş olursu­nuz. Başkalarının sıkıntılarının sahibi olmadığınız için bu sıkın­tıları tedavi edecek araçlara da sahip değilsinizdir. Başkalarının sıkıntılarını kendi bedeninize sokmak sizin üstünüze vazife de­ğildir. Eğer insanları seviyorsanız ve onlara yardım etmek isti­yorsanız onlarm dertlerini üstlenmeyin, onlara dertlerinden kur­tulabilmeleri için yol gösterin, onların dertlerini kendi bedenini­ze hapsetmeyin. Eğer kendinizi seviyorsanız iyi bir şifacı oldu­ğunuzu ispat etmek uğruna kendinize zarar vermeyin. Diğer çakralarınızın iyileştirme yeteneklerini kullanın ya da daha iyisi hepsim aynı anda iyileştiriri. Eğer bunu gerçekleştirseniz diğer insanların acısmı o acıyla bir olmadan da anlayabilirsiniz.

İkinci çakranızın ne kadar açık ve alıcı durumda olduğuna dikkat edin; günlük hayatta farkında bile olmadan yüzlerce du­rumda enerjiyi sünger gibi emiyor olabilirsiniz. Temizlik işinde, organizasyon işinde, nakliye işinde başarılı olan insanlar, kirleri kazırken ya da yeni bir dosyalama sistemi yaratırken eskimiş enerjiyi ikinci çakralarıyla sünger gibi emerler. Başarılı kişisel danışmanlar ya da psikologlar karşılarındakinin stresini ortadan kaldırırken farkında olmadan o stresi emerler. Hemşireler çok iyi bilinen sünger şifacılardır. Masajcılar, mahkeme muhabirle­ri, idareciler, muhasebeciler, ana babalar ve sosyal hizmet çalı­şanları da öyledir. Bu liste uzadıkça uzar; kadınlar sıkıntıları emerek temizlemekte erkeklerden daha başarılı olsalar da erkek­ler de onlardan geri kalmaz.

Bir sünger şifacı olup olmadığınızı anlamanın en iyi yolu üçüncü çakranızın yorgunluk düzeyini kontrol etmenizdir. Eğer hafta sonunda bitkin durumdaysanız, mideniz sürekli ağrıyorsa ve koruyucu güneş sinir ağı çakrası üzerine yağ depoluyorsanız; eğer evinizden uzakta uzun tatillere gereksinim duyuyorsanız, bu, günlük olarak herkesin derdini emmekte olduğunuzu göste­rir. Kendini yorgun hissetmek ve evden bir süre için uzaklaşma­yı istemek normaldir ancak sürekli mide ağrısı ya da karın kıs­mında yağlanma, koruyucu üçüncü çakranızın yardıma ihtiyacı olduğunun işaretidir. Hem kendisini hem de ikinci çakrayı koru­maya uğraşmaktadır. Sürekli olarak uzaklara kaçmak istemek de sünger şifacı olduğunuzun açık bir işaretidir. Duygusal ve spiri­tuel sınırlarını belirlemiş kişilerin oldukları yerden kaçmaya ih­tiyaçları yoktur.

İkinci ve üçüncü çakralarınızın önüne yerleştirebildiğiniz ka­dar çok nöbetçi yerleştirin; her iki çakranın da boyunu ve sağlı­ğını mümkün oldukça kontrol edin. Kendinize tekrar tekrar her şeyi ve herkesin derdini halledemeseniz bile varolacağınızı; de­ğerli olduğunuzu söyleyin. Çevrenizdeki sorunları emme yete­neğiniz önemlidir ama ancak dengeli sağlıklı ve farkında bir enerji bütünlüğünde olduğunuz zaman. Eğer emme yeteneğiniz diğer yeteneklerinizden öne çıkıyorsa o zaman büyük bir spiri­tuel ve fiziksel dengesizlik yaratırsınız. Duyguları temizlemek büyük bir yetenektir, aynı zamanda sağlıklı bir spirituel araçtır.

Bu aracın en güvenli kullanılabileceği yer aynı aileye mensup bireyler arasındadır, özellikle de anne, baba ve çocukları arasın­da. Annenin ya da babanm çocuklarının acıyan yerlerini ya da yaralarım öpmelerinin inanılmaz iyileştirici gücü vardır. Ana babanm öptüğü yerdeki acı anında mucizevi bir şekilde yok olur. On üç yaşın altındaki çocukların ebeveynleri ile enerji bağ­ları vardır bu yüzden bu tür bir acı emme işleminin anne ya da babaya hiçbir zararı dokunmaz.

Kardeşler arasında ya da büyükanne ve büyükbabalarla to­runlar arasındaki sünger şifacılık da zararsızdır çünkü genetik ve duygusal malzeme hasara yol açmayacak kadar aynıdır. Ben bu tür bir temizliğin yalnızca böyle bağları olan insanlar arasında yapılmasını öneririm. Diğerleri ile bu yöntemi uygulamak hem güvenli değildir hem de gereksizdir. Eğer mucizevi bir şekilde sorunları ortadan kaldırırsanız insanların bu sorunlardan öğrene­cekleri derslere de müdahale etmiş olursunuz.

Sünger şifacılar genellikle kendi iç duygusal gerçekliklerin­den kopukturlar. Çünkü duygularınm ve duygusal ihtiyaçlarının merkezi olan ikinci çakraları sürekli başkaları ile meşguldür. Duygusal karmaşaları o kadar yoğundur ki, bir sünger şifacı, kendisi farkına bile varmadan yıllarca kullanılabilir. Onları kul­lanan kişilerin hayatı işte bu gerçeğe bağlıdır.

Dengesi bozulmuş sünger şifacılar başkalarının enerjisi ile o kadar fazla doludurlar ki kendi duygularınm farkında değildirler. Duygusal enerjileri daimi olarak başkaları için kullanılmaktadır. İşte bu yüzdendir ki çoğu sünger şifacı durumları kendilerim öl­dürüyor bile olsa, bunu yapmaktan vazgeçmezler, çünkü böylece kendi duygularından uzakta kalmayı başarmaktadırlar. İçlerinde­ki karanlıkta kalmış kendi acıları, başa çıkamayacakları kadar kocamandır. Bu kişiler için başkalarının dertlerini emmek kendi içsel travmalarının yarattığı korkudan daha güvenlidir.

Bu tür kişiler manipülatif insanlarla ilişkilerinde büyük teh­like altındadırlar. Sınırları olmadığı için tacize davetiye çıkarır­lar. Bir sünger şif acının aura ve çakra sistemi kötü enerjilere şöyle demektedir: “Buyurun gelin, içeri girin, burası harika!” Korumadan eser yoktur!

Bu taciz talihsiz ama durdurulabilir bir süreçtir. Unutmayın ki, sünger şifacılığı da tıpkı diğerleri gibi bir sözleşmedir ve kat­lanıp, kıvrılıp, yakılabilir. Bu işlemi uzun bir süredir yapıyor ol­mak hep yapılacaktır demek değildir. Sünger şifacılar kendi ikinci çakralarmm bilincine vararak duyguları yönlendirebilir­ler. Tedavi etme yeteneklerini ikinci çakralarına bağlayan bu tür kişiler kısacık bir zamanda başkalarının dertlerini üstlenmeye tamamen ilgisiz bir hale gelebilirler.

Sağlıklı ve dengeli bireylere açık olan o kadar çok bilgi ve te­davi enerjisi vardır ki, ikinci çakralarmı başkalarının tedavisine adamaları gerekmez. Kendi duygularının onlara sunduğu iyileş­tirme bilgisine yönelerek başkalarının sorunlarına sağlıklı bir bi­çimde eğilebilirler.

İkinci çakra ile çalışmak çok basittir. Haftalar boyunca endi­şelenmek ya da kapanması için yalvarmak gerekmez. Tüm gere­ken, farkındalık ve değişim arzusudur. Bu çakra tanımlamalarını takip eden yorumlama ve iyileştirme bölümüne geldiğinizde ya­ralı ikinci çakranıza özel bir ilgi gösterin ama esas olarak diğer çakralarınızla dengelenmesine özen gösterin. Bu denge ikinci çakranızın iyileşmesine her şeyden daha çok yardımcı olacaktır.

İkinci çakranın çok fazla kullanılması topraklanma, psişik korunma, kendini sevme ve beden ruh iletişiminde sorunlar ya­ratır. İkinci çakrayı tedavi etmek yardımcı olacaktır ama tam bir bütünlük için çakra sisteminin yeniden dengelenmesi gerekir. Yoksa diğer çakralardaki sorunlar kendilerini ikinci çakraya atarlar ve sünger şifacılığa tekrar dönülmüş olunur.

En sağlıklı çakra tümüyle çalışan bir sistem içindeki çakra-dır. İkinci çakrayla ilgili bir sorun sadece sizin değil sistemdeki tüm çakraların yardımım gerektirir. Bir kez iyileştirdiğiniz ve diğer çakralarla dengelediğiniz zaman ikinci çakranız diğer çak-ralardan ihtiyacı olan desteği görecek ve tedavi edilecektir.

KAPALI YA DA AÇIK İKİNCİ ÇAKRA

Dengesi bozulmuş bir çakra sisteminde geniş ve açık ikinci çakra derhal normal açıklığma getirilmelidir. Bu çakranın alıcı ve korunmasız oluşu siz daha farkına bile varmadan dolanmak­ta olan yabancı enerjileri içine çekecektir. Bu çakrayı bir kame­ranın objektifinin kapanması gibi hayal ederek ya da ellerinizi kullanarak normal boyutuna getirin. Hayat boyu süregelmiş bir emicilik söz konusuysa ve siz bu tedavi işinde daha yeniyseniz başlangıçta bu çakrayı diğerlerinden en az 3 cm daha küçük tut­makta yarar vardır. Önünü ve arkasını topraklanmış güçlü ikin­ci çakra nöbetçileri ile çevirin. Ailenize ait olmayan bir emicili-ğin söz konusu olduğu tedavi sonrasmda ikinci çakranın uzun bir dinlenmeye ihtiyacı olacaktır.

Çok açık bir ikinci çakranın kapatılması sırasmda bir süre manipülatif ve muhtaç insanlardan uzak durulması önerilir. Sa­dece sizi seven hırpalamayan aile üyeleri ya da arkadaşlarınızla birlikte olun. Eğer çok uzun bir süredir sünger şifacı olarak ya­şıyorsanız böyle insanlar bulmakta zorlanabilirsiniz ama mutla­ka bir yerlerde bir iki tane böyle dostunuz vardır. Eğer çevreniz­de size biraz dinlenmenizi ya da kendinize dikkat etmenizi söy­leyen birileri olduysa aradığınız onlardır. İkinci çakranız sizden bir şey beklemeden vermeye hazır insanlarm desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Geniş ve açık ikinci çakra şayet tedavi edilmiş ve dengeli bir çakra sisteminde bulunuyorsa, gelişmenin ve iyileşmenin gerek­tirdiği duygusal ya da cinsel anlamda açık olmaya işaret eder. Çok açık çakranızın sağlıklı olup olmadığını rengine bakarak anlayabilirsiniz. Sağlıklı bir ikinci çakra rengi hiç başka bir ren­gin karışmadığı sıcak bir turuncudur. Eğer diğer çakralarınız özellikle birinci ve üçüncü çakralarınız sağlıklıysa ikinci çakra-nızı bu açıklıkta bir hafta bile bırakabilirsiniz.

İkinci çakranızın önüne ve arkasına güçlü iki nöbetçi yerleş­tirin ve gözünüzü ondan ayırmayın. Hafta dolmadan kendi başı­na normal boyuna dönecektir. Dönmezse siz döndürün.

Kapalı ikinci çakranın anlamı duyguların ya da cinselliğe bağlı birleştirici ve duygusal öğelerin kapatılmış olduğunun işa­retidir. Çok açık bir birinci çakra ile birlikte görülen kapalı bir ikinci çakra toplum tarafından dışlanmış erkeklerde görülür. Eğer kadın ya da erkek olduğunuz halde eril yanınız çok fazla hırpalandıysa bu dengesizlik karşısında şaşırmaym.

Hayatınızdaki insanlar sizi soğuk ve duygusuz biri olarak ta-nıdıysalar, sizin vurdumduymaz biri olduğunuzu düşünmeleri normaldir. Sırlarını sizinle paylaşmaz ya da sizi sosyal etkinlik­lerine dahil etmezler, bu da sizin işinize gelir. Ancak ikinci çak-ranızı yeniden açtıktan soma daha fazla izole edilmek istemez­siniz. Bundan kötü etkilenirsiniz. Öfke, keder ve çocukluğunuz ya da gençliğiniz boyunca kapalı tuttuğunuz bütün duyguları hissedersiniz. Bu duyguları yönlendirin. Onlar size aittir ve sizi iyileştirebilir.

Buna ek olarak yanlarmda soğuk bir taşa dönmenize izin ver­meyen insanlarla birlikte olmaya çalışın. Zamanında size duy­gusal olarak ulaşmaya çalışan bir ya da iki kahraman çıkmıştır. Sizden bir tepki alabilmek için duygularınızı manipüle eden in­sanlardan uzak durun. Bunun yerine sizinle duygularını paylaş­mış, hatta onları reddetmiş bile olsanız önünüzde ağlamış insan­ları bulun. Bu kişiler sizin duygusuz davranışınıza asla kanma­mış ve şimdi duygularınızı açıyor olmanızdan şaşkınlık duyma­yacak kişilerdir.

Etrafınızı çeviren duygusal yönden destek veren insanlar tıp­kı amanızın içinde nöbetçilerin sizi koruduğu gibi dünyadaki hayat içinde ikinci çakranızı korurlar. Duygusal olarak açık in­sanların yanında yeni açılmış bir ikinci çakranın darbelere açık hali asla size karşı kullanılmayacaktır.

İkinci çakraları sağlıklı olan insanlar dünyayı gözetirler, dün­yadaki hayatlarının anlamım bilirler, başkalarının duygularına ve hayatlarına saygı gösterirler. Öyle ki sağlıklı bir ikinci çakra çevrede dönen kedi köpek kavgalarmı durdurucu etki yapar. İkinci çakra sizi başkalarına şefkat duyan bilinçli bir birey ya­par. Oysa günümüzde bu fazla rastlanmayan bir özelliktir, çün­kü insanlar iletişim kurmaktan ve hissetmekten korkuyorlar. Bu­nun sonucunda da her gün insanlık suçları işleniyor. Bu da do­ğal olarak kendilermden başka her şeyi ve herkesi iyileştirmeye çalışan ve bu yolda ölen binlerce sünger şifacı yaratılmasına ne­den oluyor.

İkinci çakranızı kapalı tutmanız; onu hissetmeyi ya da onun­la sağlıklı bir bağ kurmayı reddetmeniz için milyonlarca sebep vardır. İkinci çakranızı açmak istemenizin tek ve en önemli ne­deni bütün bir insan olarak yaşamak istemenizdir. İkinci çakra-nızm açık durmak için toplumun değil sizin izninize gereksini­mi vardır. Hiç kimsenin, hele de hastalıklı bir toplumun size ikinci çakranızı kapalı tutmanızı buyurmaya hakkı yoktur. Eğer bana inanmıyorsanız birinci çakranıza sorun.

İkinci çakranızla çalışmaya başlamanın en iyi yolu suya ve akışkanlığa güvenmektir. Sıcak banyolarla su terapisi kasları gevşetmeye yarar, böylece iskelet rahatlar, bu da daha esnek, da­ha akıcı bir yürüyüş, duruş ve tavır kazanmanızı sağlar. Akıcı hareketler ve danslar ikinci çakra için özellikle çok yararlıdu.

Duygular ve cinsellik ile ilgili çıkmazlar yaşamak doğaldır ama bunlar yüzünden ikinci çakranızı kapamak enerji sistemini­zi ve hayatımzm geri kalanını işlemez bir hale getirir. Eğer duy­gularınızı ve cinsel kimliğinizi barındıran enerji merkezini ka­parsanız sıkıntılarınızı aşamazsmız. Duygusal sıkıntılar yaşar­ken bile sağlıklı bir ikinci çakraya sahip olmak mümkündür.

Eğer sağlıklıysanız; çakralarınız da sağlıkhysa ve ikinci çak-ranız hala kapalıysa bunun anlamı tatile çıkmış bir ikinci çakra olabilir. Bütün çakralar zaman zaman tamir için kapanırlar. Eğer sünger şifacılıktan vazgeçtiyseniz ve iyileştirme yeteneklerini­zi kendi üzerinizde uyguluyorsanız enerji bedeninizde mucizevi sonuçlar yaratabilirsiniz. Enerji seviyeniz güçlü bir noktaya ulaştığında ikinci çakranız süngerlik sözleşmelerinizle, farklı hastalık ve dengesizlik belirtilerini ortadan kaldırmak için çalı­şırken diğer çakralarınız ona göz kulak olacaktır. İkinci çakra hazır olduğunda kendiliğinden açılacaktır.

İkinci çakranızın tatile çıkıp çıkmadığından, diğer çakraları-nızm sağlıklı olmasına bakarak emin olabilirsiniz. İkinci çakra­nızı yokluğunda desteklemek için amanızın içine öne ve arkaya iki tane topraklanmış nöbetçi koyabilirsiniz. Bunlar yeniden ser­vise girene kadar çakranızı koruyacak ve iyileşmesine yardım edecektir. Bu süre birkaç gün en fazla bir haftadır.

Bir haftalık tatilden sonra ikinci çakranız işe dönmeye hazır olmalıdır. Eğer hazır değilse ona nedenini sorun ve cevabını dinleyin. Daha canlı bir çakra ya da nöbetçi tarafından korun­maya gereksinim duyuyor olabilir. Koruyucu üçüncü çakranı-zm tedavi edilmesine gereksinim duyuyor da olabilir. Ona des­teğinizi verin. Çakraların her sağlıklı tatilinde yapmanız gerek­tiği gibi yapın ve bütün çakralarınıza, ikinci çakranızın dinlen­mesini hoş görecek kadar farkında ve sağlıklı oldukları için te­şekkür edin. Onlara birer merhaba hediyesi verin. Harika bir iş başarıyorlar..

SAĞLIKLI İKİNCİ ÇAKRANIN ÖZELLİKLERİ

İkinci çakra sağlıklı olduğunda; temiz, turuncu ve ılık enerji salgıladığında, beden, birinci çakranın odaklanıp topraklanmış enerjisine ek olarak huzurlu ve duyarlı bir konumdadır. Sağlıklı ikinci çakra, kişinin kendisiyle, doğayla, hayvanlarla, insanlarla ve spirituel dünya ile bağ kurmasını sağlar. Sağlıklı bir cinsel kimlik dengesi, şefkatli, odaklanmış, duygusal ve spirituel far-kındalık sahibi kişiler yaratır. Sağlıklı ikinci çakra sahibi insan­lar kedi gibi rahat ve çevik yürürler. Olaylarm akışı ve çevrele­rindeki kişiler konusunda derin bir anlayışa sahiptirler. Kendi duyguları ile iletişim halinde olmaları onları dünyanın geri kala­nına bağlar.

Sağlıklı ikinci çakralar aynı zamanda inanılmaz boyutlarda içsel tedavi sağlarlar. İkinci çakranın tüm empatisi hastalığa yö­neltildiğinde hastalığın duygusal sebebine inebilirsiniz. İkinci çakranın yeteneklerini kendi içlerinde kullanabilen durugörülü kişiler kanser hücreleri, virüsler, dokular ve hastalıklarla konu­şabilir ve onlara neden bu bedende yaşadıklarını (ya da öldükle­rini) sorabilirler. Her hastalığın barındırdığı temel sebep inanıl­mazdır. Bu bilgi anlaşıldığında ve en basit düzeyde kabul gördü­ğünde gerçek iyileşme başlar.

Duygular daima akıldan aşağı görüldüğü halde ikinci çakra-ları ile sağlıklı bir bağları olan kişiler akılcı bilgiden çok daha ötededirler. Onlar sadece sebeplerin olup olmadığını değil doğ­ru olup olmadıklarını da bilirler. Duygusal nedenlerle bağlantı halinde olmak mantıki nedenleri sadece mantıki olmaktan çıka-nr aynı zamanda manalı hale getirir.


Karla  Mc Laren