Çakralara Derin Bakış / SEKİZİNCİ ÇAKRA .. Altın Güneş Çakrası

Çakralara Derin Bakış / SEKİZİNCİ ÇAKRA .. Altın Güneş Çakrası

Sekizinci Çakra Altın Güneş Çakrası

Sekizinci çakra, auranın dışında ve tepesinde yer alan, altın renkli güneşe benzer enerji merkezidir. Altın güneş çakrası özel yeteneklerin toplandığı bir merkezden çok bir enerji kayna­ğıdır. Fonksiyonu auranızm içindeki enerjileri ve hayatınızı de­netlemektir. Altm güneş tüm gerçeklerinizi denetler bunların içinde sizin spirituel, zihinsel ve duygusal bedenleriniz, fiziksel bedeniniz, geçmişiniz, şimdiki zamanınız ve geleceğiniz vardır.
Sekizinci ve birinci çakra hiçbir salgı beziyle ilintili değildir. Bunun yerine sekizinci çakra, birinci çakra ile birlikte endokrin sisteminin kozmik regülatörü olarak görev yapar. Birinci ve sekizinci çakralar endokrin sisteminin enerjik kitap destekleridir. Sekizinci çakra birinci çakranın depoladığı ve ayar­ladığı temiz ve nötr enerji ile salgı bezleri sistemine kaynaklık eder. Eğer birinci çakra zarar görmüşse ya da altm güneş enerjisine ulaşılamaz­sa çakra ve endokrin sistemi denge­sizlesin Sorun çözme kılavuzundaki endokrin dengesizliği bölümünü okuyun.

Altım güneşinizin en önemli özelliği enerjiyi temizlemek ve yeniden yön­lendirmektir. Kendi enerjinizi tekrar sizin kullanımınıza sunmak için önce eklerinden temizler. İmajlar, mesajlar ve sözleşmeler yoluyla topladığınız yabancı enerjiyi de sınıflandırır. Eğer so­rumluluk alır ve bedeninizin dışmda topraklamayı kabullenirse­niz yabancı enerjiyi tanır ve temizler.

Altın güneşiniz spirituel gelişim sürecinizde sizin koruyucu meleğiniz ya da yaşam koçunuz gibi davranır. Eğer ona güvenir ve dayanırsanız altın güneşiniz size her zorlukta yardımcı olur. Sürekli olarak size temizlenmiş enerji sağlayarak her soruya ce­vap bulmanıza yardım eder. Eğer öyle isterseniz size kendinizi ya da başkalarım incitmek için de enerji sağlar. Altın güneş çak-ranız hem enerji deposu hem de enerji temizleyicisidir. Sağladı­ğı enerji ile ne yapacağınız sizin seçiminizdir.

Altm güneş enerjiniz amanızın dışmda yaşadığı için kişisel hikayenizin de dışındadır. Tutkusuz, önyargısız ve tarafsızdır. Sizi cezalandırmak için sizden enerji saklamaz ya da sizi ödül­lendirmek için enerji vermez. Eğer spirituel hayatmızı sorumlu bir şekilde idare etmeyi başarırsanız kullanmak için daha fazla enerjiniz olur. Eğer enerjinizi bağımlılıklara harcarsanız o za­man daha az enerjiniz olur. Altm güneş çakranızın dummu ta­mamen size bağlıdır; kendinize ve başkalarına nasıl davrandığı­nıza, sorumlu spirituel iletişime ne kadar önem verdiğinize bağ­lıdır.

Altın güneş çakrası bu gezegendeki her bireyde bulunur. Herkesin sonsuz, temiz ve iyileştirici enerjiyi deneyimleme fır­satı vardır. Çoğu insan bu fırsatların farkına varmaz.

Sekizinci çakra olduğunu anlamadan önce, on beş yıl boyun­ca altm güneş sembolüyle çalıştım. Önceleri onun güzel bir viz­yon ve odaklanma merkezi olduğunu düşündüm ama somadan herkesin tepesinde altın güneş görmeye başlaymca onun gerçek olduğunu anladım. Nötr olması yüzünden rehber ruhlarla bağlan­tılı olduğunu düşündüm. Her bireyin rehberlik bilgisini taşıdığı­nı sandım ama etrafım çevreleyen altın enerji bir bilinmez olarak kaldı. Altm enerji daima kutsallığı sembolize eder; İsa isterseniz İsa, Muhammed derseniz Muhammed, Buda derseniz Buda ya da Horus olur. Yıllar geçtikçe bulmacanın parçalarım birleştirdim.

Altın güneş enerjisi, rehber ruhlarınızın enerjisidir ve kişisel enerjinizdir. Her birimiz için Tanrı tarafından yaratılmış bir enerji deposudur. Bilinçüstü ve bilinçaltıdır. Enerjimizi kendi­mize geri çağırdığımızda ya da enerjiyi amamızdan, bedenimiz­den, imajlardan veya sözleşmelerden dışarıya toprakladığımızda altın güneş çakramız çalışmaya başlar. Bir enerji arındırıcısı gi­bi çalışır. Altın güneş bu görev için en uygun çakradn çünkü au-ranın ve bedenin dışında yer alır. Eğer alt çakralar yabancı ener­jiyi kendilerine çeker ve sonra bununla tıkanırlarsa büyük sorun­lar oluşabilir.

Sağlıksız el ve kalp çakraları enerji vakumladıklarında gö­ğüs, kol, el ve boyun ağrıları oluşabilir. Enerji vakumlayan üçüncü çakra ilk olarak mide sıkıntısı soma da sayısız sorun ya­ratır. Enerji vakumlayan ikinci çakra bedeni kansere ve üreme yolları hastalıklarma sevk edebilir. Emici birinci çakra ve ayak çakraları topraklamayı engelleyerek kontrolsüz kundalini akın­larına yol açabilir. Alt çakraların hiçbirinin yabancı enerjiyi va-kumlamak ve temizlemek için zamanları ya da yerleri yoktur. Emici bir kalp çakrası kaçak şifacılığa, kalp ve ciğerlerde sorun­lara yol açar. Her şeyi toplayan beşinci çakra şizofreniye, her şe­yi toplayan altmcı çakra ise dinmek bilmeyen durugörü vizyon­lara neden olur. Emici bir yedinci çakra ise beyin bozuklukları­na ve nöbetlere neden olur.

Beden bağlantılı çakraların hiçbiri enerji vakumlamamahdır. Bunun için yapılmamışlardır. Altm güneş çakrası ise enerji va-kumlayabilir çünkü bu özel iş için yaratılmıştır. O bizim dua bankamız, enerji temizleyicimiz ve çok yönlü arınma aracımız-dır. Altın güneş çakrası diğer tüm çakraların çalışmasını sağla­yan enerjidir. Bizi hayatta tutan enerjidir. Altın güneş tedavisini uyguladığımızda bu çakranın yüce amacına ulaşırız.

KAPALI YA DA AÇIK SEKİZİNCİ ÇAKRA

Hiç kapalı bir sekizinci çakra görmedim. Bence onu kapa­mak olanaksızdır. Bedenimizle bağlantılı olan çakralar güçlü ve güçsüz olduğumuz noktalara tepki vermekle yükümlüdür. Bu şekilde büyür ve öğreniriz. Ancak altm güneş çakramız her da­im elimizin altmda olmalıdır.

Sekizinci çakramızı görmezden gelebiliriz, ki öyle de yapa­rız, ama o ne zaman istersek oradadır. Enerjisini savurup atan­larda daha az parlak güneşler gördüm ama hiç kapanmış bir al­tın güneş görmedim. Altm güneşler daima açıktır.

SAĞLIKLI SEKİZİNCİ ÇAKRANIN ÖZELLİKLERİ

Bence bu bölümün adı “altm güneşine özen gösteren kişinin özellikleri” olmalıydı. Altm güneş çakrası, hatta bir parça soluk­sa bile, insan oturup kendini toprakladığı anda bir dakika içinde pırıl pırıl olur. Altm güneş çakrasını tedavi etmek için özel bir yöntem yoktur. Ona özen göstermeniz yeterlidir.

Eğer altm güneş çakranızla temas halinde kalırsanız ihtiyacı­nız olan tüm bilgiye ulaşırsmız. Bütün şifa bilgisi, mutluluk, kendini sevme, affetme ve bütün duygular, her şey buradadır. Altm güneşinizin servetine ulaştığınızda kullanabileceğinizden çok daha fazla enerjiye, hayallerinize sığmayacak zenginliğe ve kullanamayacağınız kadar çok fırsata ulaşırsmız. Böyle bir. des­tekle sağlıklı ve dünyanın hizmetinde olmak çok kolaydır. Böy­le bir destekle hizmetleriniz sınırsız olacaktır.

Karla  Mc Laren