Kundalini…

Kundalini…

KUNDALİNİ: Bu birinci çakra enerjisinin Sanskrit dilinde­ki karşılığıdır. Ateşli kırmızı renkli bu enerji kimi zaman medi-tasyon sırasında ya da tehlike karşısında üst çakralara doğru pat­lar. Pek çok spirituel öğreti bu kundalini patlamalarını önerir ve manipule etmeyi öğretir. Ancak eğer öğrenciler yeterince eğitil-memişse ve odaklanmamışsa sorunlar çıkabilir. Birinci çakra ve ayak çakraları bölümlerini okuyun.

KUNDALİNİ TEDAVİSİ: Birinci çakra enerjisi yukarıya doğru patladığında bir anlığına diğer çakraları temizleme ya da ani tehlike karşısında diğer çakraları destekleme amaçlı hareket eder. Kundalini savaş ya da kaç tepkisinin enerjisidir. Elli kilo­luk annelerin çocuklarının üzerinden arabaları, kamyonları ya da ağır makineleri kaldırabilmelerim sağlayan güç işte bu ener­jidir. Çok güçlüdür ve eğer uzun bir süre patlama durumunda bı­rakılırsa çok büyük zararlar verebilir.

Çok fazla kundalini tüm bir çakra sistemini infilak ettirebilir, amada yanık delikler oluşturabilir ve kişiyi bedeninden dışarı atabilir. Çok uzun zaman çok fâzla kundalini bedende durduysa bedene büyük zarar bile verebilir. Belirtiler, iştah kaybı, uyku­suzluk, kabus ve vizyon görme, yanık benzeri kızarıklıklar, tik­ler, kasılmalardır.

Patlamakta olan kundaliniyi yatıştırmak için şu kundalini iyi­leştirmesini uygulaym: Bir sandalyeye dik olarak oturun. Ayak­larınızı çaprazlamayın ve tabanlarınızı yere basm. Ellerinizi çaprazlamaym ve açık bir şekilde dizlerinizin üzerine koyun. Bu kendinizi odaklamanıza yardımcı olacaktır ama gözlerinizi ka­parsanız başınız dönebilir. Bedeninizdeki ve auranızdaki enerji­yi hayal edin ya da hissedin. Sıcak ve çok hızlı hareket ediyor olabilir. Hatta enerjiyi sıcak bir patlama ya da alev olarak hisse­debilirsiniz. Bu sizin birinci çakra enerjiniz olan kundalinidir.

Şimdi başınızın yarım metre üzerinde soğuk mavi bir ay ha­yal edin (Şekil 12). Rengini ve dokusunu görün, sakin soğuklu­ğunu hissedin ve kendinizi nazik, rahatlatıcı enerjisine uydurun. Sessiz mavi ay ışığının huzurunda yıkanın. Kundalini ateşini cinsel organlarınızdan yukarı doğru uzanan ve başmızm tepesin­den çıkan bir sütun olarak canlandırın. Başmızm tepesinden çı­kan enerjinin alev alev bir görüntüsü olabilir ya da saldırmaya lıazn bir yılana veya bir alev makinesine benzeyebilir. Hatta ha­vai fişeklere bile benzeyebilir.

Kundaliniyi ve mavi ayı canlandırmayı başardığınızda (unut­mayın ki bu vizyonlar sizin enerjinizden oluşmuştur ve ne yapa­cakları ya da nasıl görüneceklerine siz karar verirsiniz) mavi ayın başmızm üzerinden çıkan alevden içeriye doğru bir ışık huzmesi yansıttığım görün. Mavi ışığın alevi soğuttuğunu ve sakinleştirdiğini; alevleri aşağı doğru söndürerek bedeninizden içeri girdiğini görün.

Bu soğuk mavi enerjinin kundaliniyi başınızdan, gözleriniz­den, çenenizden, boğazınızdan göğsünüze doğru ittiğini görün. Göğsünüzün üzerinde kalan kısımdaki sıcaklığın yerini serin bir huzurun aldığını hissedin. Mavi enerjiyi aşağıya doğru indirme­ye devam edin, güneş sinir ağından aşağıya doğru göbeğinizden ve kalçanızdan ateşi iterek ilerlediğini görün. Kırmızı alevler söndükçe bedeninize yayılan serinliği hissedin.

Şimdi, sütunun içinde aşağı doğru hala parlayan mavi ışık varken, kundalini enerjisini birinci çakranızda odaklaym. Bir elinizi öne bir elinizi arkaya koyarak enerjiyi yerine yerleştirin. Enerjinin yerine geçip kendisini birinci çakraya oturttuğunu ve dönmeye başladığını görün.

Bu alevli birinci çakra enerjisinin bir kısmının, turuncu kır­mızı bir kordon içinde aşağıya doğru gitmesini, gezegenin mer­kezine ulaşmasmı sağlayarak kendinizi topraklayın. Toprakla­ma, kundalini enerjinizi birinci çakranıza demirlemenize yar­dımcı olacaktır. Birinci çakra bölümünde öğrendiğiniz gibi bi­rinci çakramz siz ne isterseniz yapmaya gönüllüdür. Tek yapma­nız gereken açık bir biçimde iletişim kurmaktır. Bir kez ne iste­diğinizi anladıktan soma kendisim yukarıya doğru patlat-mayacaktır.

Mavi ayınıza teşekkür edin ve kaybolmasını sağlayın. Bedeninizden geçen mavi enerji huzmesinin birinci çakra top­raklama kordonundan aşağıya gitmesine izin verin. Bu soğuk enerjiyi topraklamak kundalinin yerine daha iyi yerleşmesini sağlayacaktır.

Kendinizi hazır hissettiğinizde “Çakraları Yorumlamak” bölümünü okuyun. Kundalini iyileştirmesinden soma tüm çak-ralarınızı özellikle doğru boy, biçim ve renge dönmeleri için iyileştirmeniz gerekir. Kundalini akmı sırasında bütün çakralar birinci çakranın titreşim düzeyinde çalışmaya zorlanırlar ve bu zaman zaman hasar görmelerine yol açar. Kundalini tedavisin­den soma çakra sisteminizi bir bütün olarak iyileştirirken birin­ci çakranızı ve onlara bağlı ayak çakralarınızdaki farkındalığı da sağlamalısınız.

Karla Mc Laren