Çakralara Derin Bakış / ALTINCI ÇAKRA..Üçüncü Göz Çakrası

Çakralara Derin Bakış / ALTINCI ÇAKRA..Üçüncü Göz Çakrası

Altıncı Çakra Üçüncü Göz Çakrası

B u parlak çivit mavisi, kabul edici çakra alnınızın ortasmda iki kaşınızın birleşme noktasıyla saçlarınızın başladığı yerin tam ortasındadır. Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Altıncı çakra ge­leceği görebilmenin ya da görülebilir enerji titreşimleri merke­zidir. Birileri sizinle psişik olarak temasa geçtiğinde durugörü merkezi olan altmcı çakra genellikle birinci çakrayı uyarır. Ço­ğunlukla son derece aktif ve hayat doludur. Altmcı çakra aynı zamanda, idrak, muhakeme etme, mantıklı hüküm verme mer­kezidir ve öğrenme, bilgi toplama, bilgi işleme gibi üst beyin fonksiyonlarını da yönetir.

Altıncı çakra enerjisi, altmdaki çakraların topraklanmış, duygusal, koruyucu, empatik ve kendini ifade edebilen enerjilerine, odaklanmış bi­linçle katkıda bulunur. Altıncı çakra-nm desteğiyle, kim olduğunuz, yaşam yolunuz ve başkalarının gereksinimle-ri konusunda belirginlik elde edersi­niz. Bu belirginlik farkmdalık sahibi olmayan kişilere ya da kalp çakrası özelliklerine bağımlı kişilere soğuk ve mesafeli gelebilir. Altıncı çakralar her şeyi olduğu gibi görürler; görünmeye çalıştıkları gibi değil, olmayı istedik­leri gibi değil, sadece oldukları gibi.

Sağlıklı ve farkında altıncı çakranız, hayallere göre değil, gerçeklere göre karar almanızda size yardımcı olur. Altmcı çak-ranın duygusallıktan arınmış kesinliğinin, sağlıklı beşinci çakra-nm kararlı iletişimi ve harekete geçme kabiliyetiyle birleşmesi, bir şey yapmak yerine mazeret uydurmayı tercih eden insanlara huzursuzluk verir.

Kalp çakrası kendisinin ya da başkalarınm acısını gördüğün­de kendi açısından empati, şefkat, sevgi ve şifaya geçer. Altıncı çakra kendisinin ya da başkasının acısma farklı bir açıdan bakar; sadece acıyı değil acmın ardındaki sebepleri görür. Acmm sağ­ladığı rahatın derecesini ve acıya ne kadar süredir izin verilmek­te olduğunu görür. Acı sayesinde arkadaşların ya da aile birey­lerinin dikkatinin nasıl çekildiğini ve acıyı yaratmak için ne ka­dar çaba sarf edildiğini görür. Aynı zamanda acıdan kurtulmanın istenip istenmediğini de sorgular. Altıncı çakra, duygusal dör­düncü çakranın sinir bozucu, baltalayıcı ya da sevgisiz olup ol­madığı yolunda sürekli olarak soru sorar.

Bu sorgulama sırasında, duygusallıktan arınmış ve hakikati aramakla görevli altmcı çakra, her ikisi de üçüncü ve dördüncü çakra farkındalığından gelen kurban olma bilincini ve içimizde­ki çocuk mesaisini desteklemeyi, yüceltmeyi ve takdir etmeyi reddeder. Altmcı çakra enerjisi, çocukluk travmalarına bağlı ola­rak ya da hastalıklı yetişkin seçimleriyle kurban rolünü oynama­ya devam etmek isteyen kişileri tehdit eder. Altıncı çakra ener­jisi kurban rolüne karşı son derece hoşgörüsüzdür.

Bu yüzden pek çok kişi kendi gerçekleriyle yüzleşmemek ya da hayatlarına girmesine izin verdikleri insanlar hakkında gerçe­ği öğrenmemek için altıncı çakralarını kapatır. Altıncı çakrayı kapamak aynı zamanda kişinin hayat amacını da bulanıklaştırır. Kapalı altıncı çakra insanları, iş ve ilişki sorumluluklarım da dü­şünmek zorunda değildirler. Bu, rahatlayıp gevşeyebilecekleri bir zaman dilimini yaratır; çünkü her ne pahasına olursa olsun gerçeği bilmek isteyen, sorgulayıcı altmcı çakranın kapatılması az da olsa huzura ve sükunete kavuşmayı sağlayabilir.

Altıncı çakrayı kapatmanın yarattığı asıl sorun, günlük ha­yattaki olaylarda iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğinin de kapa­tılmasıdır. Altıncı çakrası kapalı kişiler aylar ya da yıllar boyun­ca büyük spiritüel sorular değil günlük hayatın küçük soruları­nın bile cevabını bilmeden yuvarlanıp giderler.

Garip ilişkiler yaşar ve nereye gittiği belli olmayan işlerde çalışırlar. Ne yapmak istediklerini ya da neler hissettiklerini bilmezler. Bir yerden diğerine, bir fikirden bir başkasma arada hiç mantıklı bir bağ olmadan sürüklenirler. Bir amaçları hatta daha iyi bir hayata dair tek bir hayalleri bile yoktur. Altıncı çakraları kapalı insanlar unutkan ve güvenilmez olurlar. Bilgi­yi kullanmakta zorlanırlar. Hatta yorumlama ya da yazmada zorlanırlar ve aniden söyleyecekleri fikri ya da sözcüğü unutu­verirler. Tüm bu arazlar altmcı çakralarını açtıkları zaman or­tadan kaybolur.

Altıncı çakrayı yeniden açmak hiç şüphesizki kişisel cesaret gerektirir. Altıncı çakrası uzun bir süre kapalı olan kişi yoldan çıkmaya yatkındır. Açıldığı anda zor sorular peş peşe sıralan­maya başlar: “Burada ne yapıyorsun? Niçin bedenin böyle gö­rünüyor? Neden böyle hissediyor? Güzelliklere ve hayallerine ne oldu? Bu garip insanlar da kim? Allah aşkına burada neler oluyor?” Eğer mazeretiniz, bir açıklamanız ya da bir cevabınız yoksa o zaman kendinizi kutlayın! Demek ki evin yolunu bul­dunuz.

Altıncı çakraların güzel olan (ya da korkunç olan, nasıl bak­tığınıza bağlı) yanı bütün bu sorulara cevap vermenin gerekme­mesidir; sadece kabullenilme, işleme koyulmalı ve harekete ge­çilmelidir. Altıncı çakra soruları kişileri genellikle aptallaşmış ve dilleri tutulmuş hale sokar. Altıncı çakra insanı, birinin ko­lundaki ya da belindeki ağrıya bakıp aniden “Anneni ilk kez ne zaman boğmak istedin?” ya da “Kaç kişinin duygusal sorunları­nı sen taşıyorsun?” gibi şeyler sorabilir.

Altıncı çakradan gelen bilgi, kendi tarzında tuhaf bir rahatla­ma sağlasa da, saçmalığa parmak bastığı için genellikle şaşırtı-cıdn. Eğer saçmalığı kendi sağlığınızdan daha fazla seviyorsa­nız ne kendiniz ne de çevreniz için altmcı çakra enerjisi istersi­niz. Eğer sağlığınıza ve mutluluğunuza değer veriyorsanız altın­cı çakra enerjisi en iyi dostunuz olacaktır.

KAPALI YA DA AÇIK ALTINCI ÇAKRA

Dengesiz bir çakra sisteminde ardma kadar açık (13 santi­metreden büyük) altıncı çakra çılgınca vizyonlardan ve capcan­lı rüyalardan, zıt fikirler arasmda deli gibi çalışan bir beyne ka­dar sayısız soruna yol açar. Çok açık altmcı çakralar beyne çok enerji yükleyerek tikler, keskin sancılar, migrenler ve nöbetler yaratabilir. Altıncı çakranın kontrolsüz enerjisi nedeniyle göz­lerde de bulanıklık, yorgunluk ya da alerji olabilir. Sonuna ka­dar açık bir altıncı çakra kafanızın içindeki odayı da gürültülü ve içinde durulamaz bir hale getirir.

Altıncı çakra genellikle diğer çakralar çalışmaz durumda ol­duğunda çok açılır. İkinci çakra hizadan çıkmış ve başkalarının enerjisini sünger gibi emiyor olduğunda, altmcı çakra iyiyi kö­tüden ayırt edecek enerjiyi sağlayabilmek için sonuna kadar açı­lır. Ancak emicilik, topraklanmayı o kadar engelleyicidir ki al­tıncı çakra da kısa zaman soma çalışmaz duruma gelir.

Üçüncü çakra aurayı korumadığmda da altıncı çakra sonuna kadar açılır. İlk elden psişik korunma sistemi olarak çalışıp ki­min iyi kimin kötü olduğunu anlamaya çalışır. Ancak üçüncü çakranın koruyuculuğu olmadan altmcı çakra yakından incelen­mek istemeyen insanlar tarafından tokatlanacaktır.

Dördüncü çakra kaçak şifacı olarak bütün kalp enerjisini kul­lanırken altıncı aynı işleri yapabilmek için açılarak bir “mutlu sünger” dakikası sağlayabilir. Kalp, ruh ve bedeni birleştirmek­ten aciz olduğu için bütün sistem dengesiz ve topraksız kalacak­tır. Buna ek olarak sağlıksız kalp çakrası kontrolü ele geçirmek için altıncı çakra ile savaşacak (Benim şifam seninkinden iyidir!) ve iki savaşan devlet arasmda kalan beşinci çakra ezilecektir.

Bunu yazarken, çakralarınızın sizin farkındalığınızın sem­bolleri olduğunu ve bütün eylemlerini sizin farkındalığınızın yönlendirdiğini hatırlatmak isterim. Eğer dördüncü ve altmcı çakralarınız arasında savaş varsa siz empatik yetenekleriniz ile iyiyi kötüden ayırt etme yetenekleriniz arasındaki bu savaşı biz­zat başlatmışsınız demektir. Çakralarınız sadece size bu ihtilafı gösterme görevini yapıyorlar; sizden bağımsız olarak çalışmı­yorlar. Lider sizsiniz, onlar da sizin peşinizden gelirler. Çakrala­rınızı tedavi edebilir, savaşan bütün yanlarınızın kontrolünü ye­niden sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman sağlıklı çakra sisteminiz sizi her şekilde destekleyecek ve dengenizi koruma­nıza yardım edecektir.

Dengesiz ve çok açık bir altıncı çakrayı elinizden geldiğince çabuk kapaym ve bütünlüklü bir çakra sistemi tedavisi uygula­yın. Açık bir altmcı çakranız varsa sisteminizde dengesizlikler vardır. Size rağmen sizi hayatta tutmaya çalıştığı için altmcı çakranıza teşekkür edin. Altıncı çakranızın psişik iletişimin te­mel çakrası olduğunu unutmayın. İnsanlar sizinle iletişime geç­mek, sizi tanımak ya da sizden bilgi almak için altmcı çakranız-la temasa geçerler.

Eğer altmcı çakranız ardına kadar açık ve korunmasızsa; dengesiz bir çakra sisteminde bulunuyorsa, bu tür psişik temas­lar son derece kaygı verici olabilir. Alm kısmında baş ağrıları çekebilir; vizyonlar görebilir; düşünmekte ve konsantre olmak­ta zorluk çekebilir; uykusuzluk sorunları yaşayabilirsiniz çünkü altıncı çakranızda dışarıdan gelen çok fazla enerji vardır. Altm­cı çakranızı örtün ve çakra sisteminizi tümüyle tedavi ettikten sonra bile, altıncı çakranızın önüne ve arkasına altı yedi tane topraklanmış nöbetçi dikin. Bu, altmcı çakranızın merkezde, hi­zada kalmasına yardım edecek ve daha önce ellerini kollarını sallayarak içeri buyur edilen insanların, enerjilerin tekrar geldik­lerinde kapıyı çalmalarını sağlayacaktır. Özel yüz bakımı arma­ğanı “İleri Teknikler bölümünde anlatılmıştı” enerjiyi yüzünüz­den, gözlerinizden ve altıncı çakranızdan çekmeye yardımcı olur. Deneyin.

Sağlıklı ve topraklanmış bir çakra sisteminde altmcı çakra hayat yolunuz ve sezgisel yeteneklerinizden bilgi almak için açı­lır. Altmcı çakra aym zamanda beynin spirituel iyileşmesi için de açılır. Size kafanızın içindeki odada altmcı çakranızı yalan­dan izlemenizi öneririm. Çok sağlıklı bir sistemde bile çok açık bir altmcı çakra çevrenizdeki psişik malzemenin ilgisini çeker. Altıncı çakranın sağlıklı bir şekilde açılması o kadar heyecan verici, o kadar devrim niteliğinde bir durumdur ki, arkadaşları­nız ya da aileniz bunu sizinle paylaşmak ister. Hepsinin niyeti de iyidir; ancak dikkatleri ve odaklanmaları sizi hem fiziksel hem de spirituel olarak kötü etkileyebilir.

Altmcı çakra doğrudan beynin içi olduğundan, enerji çeken açıklığı sadece durugörü yeteneğinizi değil, aynı zamanda dü­şünsel becerilerinizi de kötü yönde etkileyebilir. Ben altmcı çak-ramın çok açılmış halde kalmasma en fazla iki ya da üç gün izin veririm. Şayet uzun süreli huzur ve sükunet içinde yaşayacağı­nız bir sığınağınız yoksa, altıncı çakranızı üç günün sonunda normal boyutuna indirin. Ellerinizi kullanarak 3 ila 5 santimet­relik çapa getirebilir ya da fotoğraf makinesi objektifi gibi ka­pandığını hayal edebilirsiniz.

Şayet huzurlu, sakin bir yeriniz varsa, oraya gidin ve altıncı çakranızı bir hafta süreyle açık tutun. Çevrenizdeki insanların engellemeleri olmadığında, altıncı çakranızı tamamen açarak durugörü yeteneklerinizi güven içinde kullanabilirsiniz. Aksi durumda, her çakranızın önüne koruyucu bir nöbetçi yerleştirin; altmcı çakranızm önüne ve arkasına da, yeniden normal boyut­larına çekeceğiniz ana kadar, en az altı tane topraklanmış nöbet­çi koyun.

Dengesiz bir sistemdeki kapalı altmcı çakra, spirituel duru­görü bilgisine ve aklın daha normal muhakeme edecek işleyişi­ne kapalı olmanın göstergesidir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da bilinçli bir hayatı imkansız kılar. Hatta daha katlanılabilir ha­yat yolunu kapayarak bilinçaltmda intihara sürükler. Tabii bir süre için.

Benim açık altmcı çakram şöyle der: Sana ait olmayan her yol tehlikelidir! Seni beslemeyen her ilişki, her seçim ya da fi­kir seni tüketir. Mutluluk sadece sen tamamen kendinden mem­nun olduğun ve utanmadığm zaman mevcuttur. Hayatını kendin gibi yaşamalı, mazeret uydurmamahsm yoksa manasız bir acı içinde yaşar ve ölürsün.

Eyvah! Empatik dördüncü çakram deliye döndü! Herkese ve her şeye izin vermek, yoldan çıkmak için ters taklalar atıyor. Ama altmcı çakram kapı gibi yerinde duruyor.

Bu birbiri ile iletişim halindeki bir çakra sisteminde sürüp gi­den konuşmalara ilginç bir örnektir. Her çakra uyandığında on­daki bilgi bütüne eklenir. Eklenen bilgi kimi zaman diğer çakra-lar tarafından anlaşılır, kimi zaman da anlaşılmaz. Bizim göre­vimiz çelişkili gibi görünen bilgilerin ortasmda sistemi dengele­mektir.

Gerçekte dördüncü ve altmcı çakralar aynı işi yaparlar. Dör­düncü çakra daha az gelişmiş ya da daha az akıllı değildir. Hiç çekincesi olmayan altmcı çakradan gelen bilginin doğru olduğu­nu bilir ama içinde barındığı yarı beden yarı ruh konumundan bakarak, spirituel gerçeklik kadar sade olmayan fiziksel gerçek­liği de görebilir. Bütün olmaya çalışan insanların yaşadığı aşırı gayreti görüp onlarla empati kurar. Dördüncü çakra insanların nereye yönlendiklerini; spirituel belirginliğe doğru gittiklerini görür ama bu gezegendeki hayatın zorluklarını da bilmektedir. Onun ruh merkezli altmcı çakradan çok daha fazla sabrı vardır.

Dördüncü ve altıncı çakralar rahatça iletişim kurduğunda (sağlıklı ve bölünmemiş beşinci çakra aracılığıyla) dördüncü çakra yoldan çıkmış davranışlarıyla ilgili daha az mazeret uydu­racaktır. Böylece altmcı çakra surat asmayı bırakacak ve daha yumuşak bir şekilde rehberlik edecektir. Denge, ancak altmcı çakra açılmaya ve yeniden yaşamaya karar verirse sağlanabilir.

İlk başlarda yeni açılmış altmcı çakranın iletişimi rahatsız edici olacaktır. Ancak düzenli olarak uygulanan tedavilerle; top­raklanma kordonuyla, aurayla ve ayırma araçlarının kullanımıy­la bütünün içinde dengeli konumunu bulacaktır.

Şimdi de altmcı çakranın daha dengeli bir bakış açısından yolladığı mesaja bakalım: Sana ait olmayan her yol, şayet kim olduğunu hatırlamazsan tehlikeli olabilir. Ancak farkında oldu­ğun sürece her yolun bir anlamı ve vereceği ders vardır. Seni beslemeyen her ilişki, iş, seçim ya da fikir senden beslenir ve ki­mi zaman yükünü hafifletip, yolculuğundaki bir somaki adımı kolaylaştırabilir. Mutluluk sadece sen tümüyle kendin olduğun, kendin olmaktan hiç utanmadığın zaman varolur; bu da zaman, destek, çalışma, güven ve sevgi ile sağlanır. Hayatmı kendin olarak yaşamalı, kendin için ya da bir aşkası için mazeretler uy­durmayı bırakmalısın yoksa hiç yaşamadan ölürsün.

Karanlıkta geçen bir dönemden soma, altmcı çakranın açıl­ması işlemi hayatmızdan ve sorumluluklarınızdan birkaç gün uzaklaşmanızı gerektirebilir. Altmcı çakrayı başarıyla açmak, hayatınızı ve sorumluluklarınızı değiştirmenizi de gerektirebilir. Sağlıklı altıncı çakra insanlarının desteğine ihtiyacınız olabilir, çünkü bu kendi başmıza kat edeceğiniz zevkli bir yol değildir. Çevrenizde rüyaları, bireyselliği ve spirituel amacı destekleyen kişilere ihtiyacmız vardır. Hayatınızda böyle kişiler yoksa o za­man bir kitapçıya gidin. Altmcı çakranızm, iyileşme, kariyer de­ğişikliği, bilinçli ilişkiler ve sevgi üzerine yazılmış destekleyici ve güçlendirici kitaplar seçmesine izin verin. Ancak kurban ol­mak bilinci üzerine yazılmış kitapları almayın. Çaresizliğe kapı­lıp içinde bulunduğunuz koşulları suçlamaya kalkışırsanız altm­cı çakranız surat asacaktır.

Altıncı çakranız sizden ileriye ve içinize; kalbinize, hayalle­rinize, Tanrı’yla olan bağmıza bakmanızı ister. Sizin dışınızda ve ardınızda kalıp suç failleri, eski yaralar ve hikayelerle zaman kaybetmek istemez. Altıncı çakranızı açın ve kendinize yönel­tin. Bırakın sizi evinize götürsün.

Diğer bütün çakralar gibi sağlıklı bir altmcı çakra da kendi­sini kapatıp tatile çıkabilir. Dengeli bir çakra sisteminde kapalı altmcı çakra aynı zamanda oldukça sağlıklı bir içsel yaşamın göstergesidir. Altıncı çakra çok sorumlu ve uyanık (hatta patro-numsu) olduğu için çevrenizde tehlikeli bir durum varsa asla ka­panmaz. Sağlıklı bir çakra sisteminde kapalı bir altıncı çakra gördüğünüzde sadece çakralarınızı değil kendinizi de kutlayım Destekleyici, bilinçli ve iyileştirici bir çevrede yaşamayı seç­mişsiniz. Ödevlerinizi yapmışsınız!

Altmcı çakranızm tatile çıkıp çıkmadığını diğer çakralarınızın sağlık durumuna, özellikle beşinci çakranızın üst sağ yarısına (parlak mavi ve rahatça hareket ediyor olmalıdır) bakarak anla­yabilirsiniz. Aynı zamanda baş ağrısı, göz yorgunluğu, kafa karı­şıklığı hissetmez ve altmcı çakranız kapalı bile olsa kafanızın içindeki odada kalabilirsiniz. Altıncı çakranız, bilgilerini gözden geçirmek istediğinde; yedinci çakranın bütünüyle ve spirituel bil­gileriyle bağlantı kurmak istediğinde ya da bedenin topraklanma­sını engelleyen eski sözleşmelerden kurtulmak için kapanır.

Altıncı çakranız kendisini iyileştirirken siz de diğer çakrala-rınıza bir hediye verin ve çakranızı güçlü topraklanmış nöbetçi­lerden oluşan bir battaniye ile örtün. Altıncı çakranızın önüne ve arkasına birer güçlü nöbetçi yerleştirin; eğer isterse bir hafta ka­dar kapalı kalmasına izin verin. Altmcı çakranız çok sorumlu ve uyanık olduğu için birkaç günden fazla kapalı kalmak istemeye­cektir.

Tatile çıkan altmcı çakranızı desteklemek için kafanızın için­deki odada kaim ve tatili bitene kadar ona göz kulak olun. Eğer yedinci günün sonunda hala açılmadıysa o zaman sizden ne is­tediğini sorun. Hayatmızda maddi bir değişiklik yapmanızı, bir ilişkinizi bırakmanızı, bazı amaçlara odaklanmanızı ya da ayırt etme yeteneklerinizi güçlendirmenizi isteyebilir. Hazırlıklı olun. Altmcı çakranız yeniden açıldığında hayatınız heyecan verici bir biçimde değişik olacaktır.

SAĞLIKLI ALTINCI ÇAKRANIN ÖZELLİKLERİ Altıncı çakrası çalışır durumda olan kişiler inanılmaz miktar­da bilgiye erişirler. Şayet bir insanın altmcı çakrası, diğer çakra-ların çalışmamasına tepki olarak faaliyetteyse, bilgi büyük ölçü­de başka insanlar ve başka olaylar hakkında olacaktır. Eğer al­tıncı çakraları sağlıklı ve dengeli bir çakra sisteminin parçası olarak çalışıyorsa, bu durumda bilgi daha ziyade kendileri, ken­di sağlık durumları ve kendi amaçları hakkında olacaktır.

Bu önemli bir ayrımdır. Özel yetenekli pek çok psişiğin al­tmcı çakrası aşırı aktiftir; böylece müşterileriyle ilgili her türlü bilgiye ulaşırlar. Bu tür psişikler kendi hayatlarını raymda tuta­bilmek için inanılmaz bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Kaçak dör­düncü çakra şifacıları gibi kendilerine ayıracak zamanları yok­tur ve kendi haklarındaki gerçeğe ulaşamazlar. Tüm bilgi yo­rumlama yetenekleri başkaları içindir. Sağlıklı bir çakra siste­minde altmcı çakra enerjisi tanınır, korunur ve ilk olarak kişinin kendisi için kullanılır, böylece yoldan çıkmanın önüne geçilir.

Dengeli ve sağlıklı altıncı çakrası olan insanlar doğal birer medyumdur. Bunun anlamı medyumluğun şaşaalı ve dramatik bir yetenek olmadığıdır. Doğal medyumlar piyangoda kazana­cak numaraları ya da uçak kazalarını önceden görmezler; kendi hay adarı için gerekli şeyleri görürler. Arkadaşlarının antika ara­basının bulunamayan bir parçasını ya da hiç olmayacak bir ka­sabada, bir kitapçıda hayati bir bilgi bulurlar. Sağlıklı medyum­luk ünlü psişiklerin medyumluğu kadar sihirli ve açıklanamaz­dır ama daha sessiz ve içe dönük bir gerçeklikleri olduğu için dikkat çekmez.

Sağlıklı bir medyumun cevaplanmamış fazla somsu yoktur ya da paraya, üne, güvende olmaya gereksinim duymazlar. Yol­larında yürüyor olmaları, o yol ne olursa olsun sağlıklı medyum­lara güven ve destek sağlar. Yolları onları tanımadıkları alanla­ra; yoksulluğa, çatışmaya ya da tanıdıkları her şeyden uzağa gö­türebilir ama onlar gene de kendilerini güvende hissederler.

Sağlıklı altmcı çakra insanlarının yolları zor fakat belirgindir. Kendilerine çok normal gelen tuhaf bir şekilde kendi yolları için destek bulabilirler. Aldıkları dersleri ve öğrendikleri bilgileri ra­hatlıkla, kolaylıkla işleme koyabilirler ve spiritüelliklerini ara­yan kişilere danışmanlık yaparlar. Altıncı çakra insanları genel­likle çevrelerinden farklıdırlar; tıpkı altmcı çakra enerjisinin günlük dünyamızdan farklı olduğu gibi. Eşi benzeri olmamak onları toplum içinde ayırt edilir kılmasa bile şaşırtıcı dürüstlük­leri kılar. Sadece diğer sağlıklı altıncı çakra insanları ile eşleşe-bilirler. Gerçek yoldaşlığı da ancak sağlıklı altıncı çakra insan­larında bulabilirler. Dengesiz, daha az farkmda kişilerle dostluk­larında daima ayrı düşeceklerdir.

Hayatmızda sağlıklı altmcı çakra insanları olacak kadar şans-lıysanız onları sevin, hayatınıza dahil edin, kısa zaman içinde onların garip ya da başka dünyadan gelmiş gibi olmadıklarını göreceksiniz. Onlar sadece işlerini yapıyorlar. Siz de yapabilir­siniz.

Karla  Mc Laren