Çakralara Derin Bakış / AYAK ÇAKRALARIMIZ

Çakralara Derin Bakış / AYAK ÇAKRALARIMIZ

Ayak çakrası, ayak tabanının tam ortasındadır. Ayak çakrala-rınız da tıpkı el çakralarmız gibi duruma göre içe alıcı, ka­bul edici ya da dışa yansıtıcı, etki edici olurlar. Topraklama ve egzersiz sırasında ayak çakralarmız bedeninizden aşağıya topra­ğa enerji yönlendirmenize yardımcı olur. Yürüyüş meditasyon-ları ya da doğa gezileri sırasında ayak çakralarmız açılarak yer­yüzünün enerjisinin bedeninize girip bedeninizi temizlemesini sağlar.

Eğer ayaklarınızdan birisini ya da ikisini birden kaybettiyse-niz bu bilgiler sizin için gene de ge­çerlidir. Fiziksel ayağmız gitmiş ola­bilir ama enerji bedeninizde hala ba­caklar, ayaklar ve ayak çakraları var­dır.

Ayak çakmalarınızın sağlığı sadece bedeninizde olup topraklanmış olma yeteneğinize değil aynı zamanda şimdiki zamanda, bu gezegende top­raklanmış bir ruh olarak yaşama ye­teneğinize de bağlıdır. Bu önemli bir farktır. Kafanızın içinde olmanız ve birinci çakranızdan topraklanmış ol­manıza karşın yeryüzüyle bağlantılı olmayabilirsiniz, bu kesinlikle müm­kün olabilecek bir durumdur; özellikle üçüncü, dördüncü ve be­şinci çakıllarınız birbirleriyle iletişim halinde değilse.

Şayet hayati önemi olan beden ruh iletişimi, üçüncü, dördün­cü ya da beşinci çakralarınızda bloke olursa ruh ve beden temiz bir bağlantı kuramaz. Beden/ruh anlaşmasının işareti olan top­raklama yetenekleri elle tutulur bir gerçek olmaktan çıkarak da­ha ziyade bir ideal olarak kalır. Ayak çakralarınıza ve birinci çakra ile olan bağlantılarına bakarak topraklamanızın olması ge­rektiği kadar güçlü olup olmadığını görebilirsiniz.

Ayak çakraları el çakraları gibi ihtiyaca göre açılıp kapanır­lar. Onlar da ana çakralardan daha küçüktürler, açık oldukları zaman çapları 6 ila 7 santimetredir. Ayak çakralarının kendileri­ne özgü bir rengi yoktur. Genellikle toprak enerjisinin rengi olan kahverengi ya da birinci çakra enerjisine bağlıysalar kırmızı renktedirler.

Kişinin topraklanması ve beden bağlantısı güçlüyse birinci çakra enerjisi bacaklardan geçerek (genellikle kemiğin içinden) ayak çakralarından dışarı akar. Bu akışın anlamı, birinci çakra-nm sağlıklı olduğudur ve topraklama işlevini kavramsal olarak değil gerçekte yapmakta olduğudur. Kalp çakrasının enerjisi el­lerden aktığı zaman, kendini sevmekle, başkalarını sevmekle ve şifa vermekle ilgili somut örnekler görürsünüz. Birinci çakranın enerjisi ayak çakralarından aktığı zamansa, topraklanmayla, do­ğaya ait olmayla ve ruh/beden iletişimiyle ilgili somut örnekler görürsünüz.

Sağlıklı ayak çakraları, yeryüzünün içinde varolan, bilgelik ve sükunetle dolu enerjiyle bağlantıyı sağlar. Ayak çakralarınız toprak enerjisini bedeninize çekerek doğa ile bütünleşmenizi sağlar. Bu enerji sizi temizleyecek, odaklayacak ve topraklaya-caktır. Ayak çakralarınız aynı zamanda yorgunluk, stres ya da huzursuzluk enerjilerini toprağa bırakarak bunlardan kurtulma­nıza da yardım eder.

Ayak çakralarınız sağhklıysa alt beden hareketlerinizin hepsi topraklayıcıdır. Yürümek, dans etmek, paten yapmak ve alışveriş arabası itmek gibi eylemler eğer ayak çakralarınız yeryüzüyle sü­rekli alışveriş halindeyse topraklama çalışmalarına dönüşür.

KAPALI YA DA AÇIK AYAK ÇAKRALARI

Sağlıksız bir sistemde çok açık ayak çakraları acil bir toprak­lama aracıdır. Eğer dengenizi kaybettiyseniz ve topraklanmamış durumdaysanız ayak çakralarınız ardına kadar açılarak sizi yer­yüzü enerjisine bağlı tutmaya çalışır, kendinizi şanslı addetme­ksiniz. Derhal çakralarınızı hizaya sokup tedavi edin; ayrıca ayak çakralarınıza doğru işi yaptığı için teşekkür etmeyi sakın unutmayın. Siz yardım etmeseniz bile eğer ayak çakralarınız si­zi topraklıyorsa evrimleşmiş ve sorumlu bir bedeniniz var de­mektir. Ona sevgiyle, şefkatle davranın. Evrimleşmiş bedenler günümüzün karmaşık ve gürültülü toplumunda zor zamanlar ge­çiriyorlar, özellikle de sahipleri onlara aldırmadığında!

Çok açık ayak çakraları için bütünlüklü çakra tedavisi uygu-luyorsanız üçüncü, dördüncü ve beşinci çakralarınız arasındaki iletişime özel bir özen göstermelisiniz. Bu çakraların beden/ruh anlaşmaları ya da tartışmaları genellikle her türlü tıkanıklığı ha­fifletici rol oynar. Birinci çakranıza geldiğinizde, yakut kırmı­zısı enerjisinin bacak kemiklerinizin ortalarından itibaren ayak çakralarınıza aktığını görün. Bu bağlantı ayak çakralarınızın ra­hatlamasına ve normal boyutuna dönmesine şüphesiz yardımcı olacaktır.

Bütünlüklü çakra tedavisi sonunda çakralar için altın güneş tedavisine de zaman ayırın. Kalçanızdan başlattığınız altın ener­jinin, bacaklarınızın üst yanından, dizlere, baldırlara, bileklere ve ayaklara akmasını sağlayın. Bu bölgeler bir süre özel ilgi is­teyebilir. Birinci çakranızdaki ve ayak çakralarınızdaki enerji akışı daha kolaylaşana kadar günde bir kez altın güneş yöntemi­ni uygulamanızı öneririm.

Sağlıksız ve çok açık ayak çakraları, takılıp tökezlemek, sü­rekli sağa sola ayak parmaklarını çarpmak ya da ayak ve diz burkulmalarma meyilli olmak gibi fiziksel sorunlar yaratabilir. Bir kez sağlıklı enerji akışı sağlandığında ve ayak çakraları bi­linçli farkındalığa bağlandığında bu zorluklar azalıp yok ola­caktır.

Sağlıklı bir çakra sistemindeki çok açık ayak çakraları bede­nin iyileştirici ve bilge toprak enerjisine kendisini yeniden uyar­ladığının işaretidir. Çoğu kişinin gerçek rehberliğin sadece yu­karıdan -kozmik, spirituel alemden- geldiğine inanmasına karşın gerçek bilgelik toprak enerjisinin dengesinden ve kozmik ener­jiden gelir. Kozmik enerji iyi dengelenmiş bir ruh yaratır ve top­rak enerjisi bu ruhun yaşayabileceği iyi dengelenmiş bir beden yaratır. Bu karmaşık zamanlarda fiziksel denge hayatidir. Sağ­lıklı bir çakra sistemindeki çok açık ayak çakraları gezegenin ritmine, döngülerine ve enerjilerine uyabilmek için bilgelik ve rehberlik almaktadır. Bu bilgi ana çakralara iyileşme konusunda yeni bir bakış sağlar.

Çok açık bir çakranm en fazla bir hafta içinde kapanmasını istememize karşın ayak çakraları ve toprak enerjisi iyileşme bağlantısını kurmak için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyabi­lir. Dünya, döngüler, mevsimler ve gerçek zamanda varolduğun­dan bedeninize belirli bir ders vermek ya da iyileşme şekli gös­termek için daha fazla gerçek zamana gereksinim duyabilir. Bı­rakın ne istiyorsa yapsın.

Ayak çakralarınız yeryüzü şifasma katılırken siz de merkez çakralarınızın sağlıklı kalmasını sağlayın; onları desteklemek için düzenli olarak meditasyon yapın. Meditasyonunuzu her gün aynı saatte ve aynı yerde yapm. Toprak enerjisi zamana, meka­na ve istikrarlı olmaya karşı çok hassastır. Kendinizi düzenli olarak odakladığınızda toprak enerjisi kendisini bu düzene uy­duracak ve düşündüğünüz sürece size yeni bilgiler sunacaktır. Dinleyin ve öğrenin. Toprak enerjisi sonsuz iyileştirici ve son­suz bilgedir.

Sağlıksız bir sistemdeki kapalı ayak çakraları dünya ile bağ­lantı kurmaya isteksizliğin ya da birinci çakradaki tahribata tepki gösteren ayak çakralarının sonucudur. Ayak çakraları, be­den enerji akışının sağlanması için yeterince ve yavaş bir şekil­de günlük egzersiz yapılmadığında da kapanırlar. Yeterince ve yavaş diye belirttim çünkü nice egzersiz bağımlısının ayak çakraları kapalıdır; ayak, bacak ve alt beden kazalarına meyil­lidirler.

Zorlayıcı egzersiz, topraklamanın tamamen aleyhine işler çünkü bedenin yolladığı acı, açlık, yorgunluk gibi normal sin­yalleri görmezden gelir. Eğer acı yoksa kazanç da yok tarzı ma-ço egzersiz delisiyseniz kendinize gelin. Egzersizi tamamen bı­rakmanıza gerek yoktur ama bedeninizi zorlamak yerine bedeni­nizi dinleyerek egzersiz yapmayı öğrenin. Bedeninizle ve ayak çakralarınızla iletişime geçmenin büyük yardımı olacaktır.

Kapalı ayak çakraları, ayakları ve bacakları gererek esneklik­lerini yitirmelerine; büyük olasılıkla da mafsal iltihaplanmaları­na neden olur. Ayaklarda ve bacaklarda, yeterli enerji akışı ol­madığı için damar bozuklukları görülebilir. Beden enerji yok­sunluğuna tepki vermek için kimi zaman ayaklarda büyük sıcak­lık değişiklikleri yaratır.

Kendimizi kandırmayalım. Biz bedenlerde yaşayan ruhlarız ve bedenlenmemizin tek amacı fiziksel dünyada, bedenlerimizin içinde yaşayıp iletişim kurmayı öğrenmektir. Astral yolculuk, yüksek rehberlik, ruhlarla iletişim ve diğerleri iyidir hoştur da topraklanma olmadan bu aktivitelere dalmak beden/ruh ayrılma­sına yol açar.

Diğer tüm sağlıklı çakralarınız gibi ayak çakraları da kapana­rak tatile çıkabilir. Bunun bir tatile çıkış olup olmadığını anla­mak için ikinci ve birinci çakralarınızın sağlık durumuna balan. Aynı zamanda kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız ayak çakra-lalarınız kapalı olmasına karşın gevşek, rahat ve canlı olacaktır.

Ayak çakraları genellikle bir iki günden fazla kapalı durmaz. Bu zaman zarfında topraklama ve yeryüzü bağlantısı bilgileri iş­leme konur. Eğer iki günden daha fazla kapalı kahrlarsa yokluk­ları topraklamada dengesizlikler yaratabilir. Ayak çakralarınız tatildeyken gözlerinizi üzerlerinden ayırmayın ve onlara nöbet­çi çoraplar giydirin.

Eğer ayak çakralarmız iki gün geçtiği halde hala kapalıysa o zaman komple bir çakra yorumlaması yapm. Birinci çakranız-dan ayak çakralarına giden enerji akışını aşağıda anlatılan yön­temi kullanarak yeniden sağlayın. Ayak çakralarınıza yeniden açılmak için hangi enerjinin ya da gerçek yaşam desteğinin ge­reksinimini duyduklarını sorun. Genellikle günlük bacak hare­ketleri yapmaya, yürümeye ya da bisiklete binmeye söz verme­nizi isterler. Yapın.

AYAK ÇAKRALARÏNI BİRİNCİ ÇAKRAYA BAĞLAMAK

Doğal olarak topraklanmış kişilerde ayak çakraları yardım gerektirmeden kendilerini yeryüzünün iyileştirici enerjisine bağlarlar. Ruh/beden ayrılığı yaşayan kişilerde ise ayak çakrala­rı genellikle yeryüzü enerjisi ile bağlantıyı koparmışlardır. Bu­nun sonucunda topraklanma ve yaşam çok zorlaşır.

Birinci çakra enerjisi bacaklardan ayak çakralarına yönlendi­rildiğinde bacaklarm kendisi birer topraklama aracına dönüşür. Birinci çakrayı ayak çakralarını bağlamak yürümeyi ve egzersiz yapmayı méditatif bir işlem haline getirir. Bacakların her hare­ket edişinde, ayakların her yere basışında yeryüzüyle bağlantı yenilenir. Ayak çakralarınız sağlıklı ve bağlantılı ise bedeninizin basit hareketleri bile topraklanma sağlar.

Odaklandığınızda ve kafanızın içindeyken birinci çakranızı sağlıklı, yuvarlak, yakut kırmızısı bir enerji merkezi olarak dü­şünün. Onunla topraklama kordonu arasındaki güçlü bağı görün. Şimdi çakraları ayak tabanlarınızın her birinde açık ve yuvarlak olarak hayal edin.

Kafanızın içinden kırmızı birinci çakra enerjinizin her iki ba­cağınızdan aşağı doğru indiğini hayal edin. Hala yuvarlak olan birinci çakranızdan aşağıya doğru bacak kemiklerinden yakut kırmızısı enerjinin aktığını görün. Birinci çakranizın tümünü akıtmadığınızı ama sonsuz enerjisinin bir kısmını yönlendirdiği­nizi bilin.

Odaklanmış durumda kafanızın içindeki odada kaim, kırmı­zı enerjinin ayak bileklerinizden ve soma ayak tabanlarınızdan çıktığını görün. Enerjinin bacaklarınızdan yeryüzüne aktığım hissedin.

Eğer yeryüzüne bağlanma duygusu size garip geliyorsa ya da bacaklarınızı sıcak ve ağır hissediyorsanız demek ki ayak çakra­larınız kullanıma açık değildi. Eğer sadece hafif değişiklikler hissediyorsanız, bu ayak çakralarınızın kendi başlarına çalıştık­ları anlamına gelir. Şimdi topraklama kordonunuzu ayak çakra-larınıza ekleyin ve işte bitirdiniz!

Eğer bu bağlantıyı sağlamakta çok zorlanıyorsanız kalp çakrası bağlantılı ellerinizi kullanarak birinci fakra enerjisinin ba­caklarınızdan inmesine yardımcı olun. Her iki ayağınıza geldi­ğinizde ayaklarınızın üzerinde daireler düşünün ve sanki enerji­yi kaşıkla karıştırıyormuş gibi hissedin. Böylece onları uyandı­rır ve işe koşarsınız.

Birinci çakra enerjinizi ayaklarınıza götürmek için ellerinizi birkaç kez kullanabilirsiniz. Bu başlangıçta normaldir ama daha soma birinci çakradan ayaklara bağlantı kendi başına olacaktır.

Birinci çakranız ve ayak çakralarınız arasındaki bağlantının sürekli farkında olun, özellikle de geçmişte topraklanma sorun­ları yaşadıysanız. Bu noktadan itibaren bu bağlantıyı her çakra kontrolünde, çakra yorumlamada ya da altın güneş tedavisi uy­guladığınızda kontrol edin.

Çoğu öğrenci birinci çakradan ayak çakralarına olan bağlan­tının birinci çakra topraklama kordonu yerine kullanılabileceği­ni keşfeder. Eğer bu şekilde topraklanmanız daha kolay oluyor­sa o zaman birinci çakra topraklama kordonunu atın ve onun ye­rine ayaklarınızdan topraklanmaktan çekinmeyin. Üstelik bu bir kez birinci çakranızı temizledikten ve canlandırdıktan sonra top­raklanmanın daha doğal bir yoludur.

SAĞLIKLI AYAK ÇAKRALARININ ÖZELLİKLERİ

Ayak çakralarınız sağlıklı olduğunda, topraklanmak çok ola­ğan bir hale gelir. Sizi yeryüzünün bilgisine, enerjisine ve şifa­sına bağlarlar; bedenin kendisini daha gerçek hissetmesini sağ­larlar. Kendine saygı, yeterli egzersiz, düzgün beslenme, huzur­lu çalışma ve hayat koşulları, akılcı sağlık hep gezegen ile kapa­lı ve iyileştirici bir bağın dıştan görünen işaretleridir.

Sağlıklı ayak çakraları, sahiplerine, odaklanmış, sağlam, top­raklanmış ama derin bir biçimde spirituel enerji sunarlar; tıpkı doğaya odaklanmış kabile insanlarının enerjisi gibi. Beden, yer­yüzüyle gökyüzü arasındaki saygın hakemlik konumunu almca, gezegenin üzerindeki her hareket yaratıcı gücün hareketinin bir parçası olur ve yaratıcı gücün her hareketi gezegenin üzerindeki hareketin bir parçası olur. Sağlıklı ayak çakralannm sağladığı gezegen bağlantısı bu iç içe geçişi mümkün kılar.

Kimi zaman sağlıklı ayak çakraları sanki yerçekimi sizi her­kesten daha çok etkiliyormuşçasına bedeninizi ağırlaştırabilir. Bu, sağlıklı ayak çakraları olan kişiler ruh/beden bölünmesine doğru ilerlediklerinde ortaya çıkar. Ayaklardaki ağırlık, kozmik odaklı spirituel bilgiye verilen fazladan önemle doğru orantılı­dır. Bacaklarınız ve kalçanız aşağıya doğru çekildiğinde bunun anlamı fazla topraklanmanız değildir. Anlamı ruh/beden bölün­mesine doğru gittiğiniz ve az topraklandığınızda. Bu duyguya dikkat edin ve ayaklarınızı tekrar birinci çakranıza bağlaym. Si­zin yardımınızla bedeniniz ve ruhunuz birbiriyle kolayca ileti­şim kuracaktır.
Karla Mc Laren