Çakralara Derin Bakış / YEDİNCİ ÇAKRA..Taç Çakrası

Çakralara Derin Bakış / YEDİNCİ ÇAKRA..Taç Çakrası

Yedinci Çakra Taç Çakra

Bu menekşe moru, etki edici çakra başm en tepesinde sanki bedenin üstünde yüzer gibi durur. Bedenin dışında olan tek merkez çakradır. Yedinci çakra, saf spirituel enerji ve bilgiyle bedensel olarak bağlantı merkezidir; bu, kendi yüksek spirituel enerjimiz de olabilir, meleklerin ya da ruhani rehberlerin bilgi ve enerjisi de olabilir, şu anda bir bedende bulunmayan varlık­ların ya da Tamı bilgisinin enerjisi de olabilir. Yedinci çakra epi-fiz bezi ile doğrudan ilişkilidir.

Yedinci çakrada, bedenimize girmeden hemen önce zaman kabul ettiğimiz manevi niyetimizin ve genellikle karmaşüc olan madde­sel hayatımızın ana planları vardır. Yaşamımızın büyük bölümünü be­den ve ruh arasındaki karmaşada ge­çirdiğimiz için, saf yedinci çakra enerjisi genellikle görmezden geli­nir, kapatılır, bağlantısı kesilir, çiğ­nenir ve hasara uğratılır. Şiddet ve bir yığm zırvalıkla dolu bu dünyada, salt beşinci çakranın taahhütleri ya da salt altmcı çakranın mantığıyla yaşamanm zor olduğunu düşünü­yorsanız, siz daha hiçbir şey görme­diniz derim. Yedinci çakra mutlak kesinlik ve mutlak niyetten oluşur. Saf ruhtur ve bu gezegende yedinci çakrada yaşamak saf cehennemde yaşamak demek ola­bilir.

Yedinci çakra bedende merkezlenmediği için günlük hayatm sıradan halleri ile çok az bağlantıdadır. Bu çakranın, yön, amaç, spirituel yolculuklar, ruh eşleri ve yaşam ile ilgili bilgileri el­zem olduğu halde bu gezegendeki insanların yüzde doksan se­kizi tarafından anlaşılmaz. Yedinci çakra sanki yalnızca bir avuç uzmanm anlayacağı ölü bir dili konuşmaktadır. Dengesiz bir çakra sistemindeyse, zaman mekan bütünlüğünden bahset­mez bile. Sahip olduğu spirituel bilgi, sıklıkla geçerliliği olma­sına karşın, ne zaman hareket etmesi gerektiğini, neyi nasıl el­de edeceğini, parayı nereden kazanacağını ve kiminle ilişkiye gireceğini bilmeye ihtiyacı olan insanoğluna gerçek bir uygula­ma alanı vermez.

Çok dengeli ve uyanık bir çakra sisteminde yedinci çakradan gelen bilgi filtrelenebilir ve bedenle iletişimi, mantıklı altmcı çakra aracılığıyla; iletişimci beşinci çakra aracılığıyla ve empa-tik kalp çakrası aracılığıyla sağlanabilir, ama o zaman bile bu bilgi garip ve bir başka dünyaya aittir. Çakralar dengeli ve faal olduklarında; enerji beden topraklanmış, arındırılmış ve koruyu­cu aurayla sarmalanmış haldeyken yedinci çakra bilgisi açık se­çik (ama her zaman huzur verici değil) bir yön gösterir.

Enerji uzun, karmaşık bir nadas döneminden sonra dengelen-diyse o zaman yedinci çakradan alman bilgi ürkütücü olabilir. Yedinci çakra tekrar yolunuza devam edebilmeniz için gerekli olan çalışmadan haberdardn. Bu yol uzun zamandır taciz ve umutsuzluk içinde yaşayan insanlar için çok uzaktadır. Küçük bir kasabada dört çocuğunuz ve tacizci kocanızla yaşarken, ye­dinci çakranız size kaderinizin Kamboçya’da ya da alternatif bir doktora tezi hazırlamakta yattığını söyleyebilir. Bu da yedinci çakra bilgilerinin neden bu gezegende duyulmazdan geldiğinin küçük bir örneğidir. Pratik değildirler.

İşte size yedinci çakramdan gelen rahatsız edici bir mesaj: Pratik değil ha? Özel bir hayat amacıyla doğup da ergenlik ça­ğma girer girmez amacını unutacak olmak mı pratik peki? Yer­yüzüne ilk geliş amacını sürekli olarak unuttuğun için, yeryü­zünde on tane, yirmi tane ömür boyunca çakılıp kalmak mı pra­tik? Varlığının ve benliğinin sınırlarını zorlayarak yaşamak ye­rine, küçük bir sıçan gibi o manasız meseleyi bu manasız dene­yimi toplayıp bkiktirmek için etrafı kemirip durmak mı pratik? Evet hangisi pratik?

Her canlının bir amacı ve anlamı vardır; her insan kendisim ve dünyanın belirli bir bölümünü iyileştirme yeteneğine sahiptir, ama kimse buna aldırış etmez. Yedinci çakra enerjisi Çin tıbbı­na ya da homeopatiye çalışmalarım sürdürmesi için cesaret ve­rir ama hep mazeretlerle karşılaşır; mali sorunlar bahane edilir, vakit darlığı bahane edilir?- hem de onca insan gereksiz yere acı içinde yaşayıp acı içinde ölürken.

Yedinci çakra enerjisi sanatsal yaratıcılığın en büyük savunu­cusudur ama yine sudan bahanelerle susturulur; yeteneksizlik mazeret gösterilir, cesaretsizlik bahane edilir ya da parasızlıktan dem vurulur; hem de çocukların zihinleri ve yürekleri nadasa bı­rakılmışken ve sanatın efendisi, votka reklamlarında harcanır­ken. Yedinci çakra, birbirinize yardım elim uzatm der, ama bu ses bastırılır; hem de insanlar “kabul edilemez” hastalıklar yü­zünden yapayalnız ölürken ya ömürlerinin sonuna kadar yoksul­luk içinde, ıstırap sürünerek yaşarlarken veya ev demeye bin şa­hit isteyen huzurevlerinde ömür tüketirken.

Yedinci çakra bilgisinin pratik olmadığı doğru değildir. Pra­tik olmayan bu gezegende yaşayan insanlardır, özellikle de bu spiritüel bilgiyi aşağıladıkları için. Bu gezegendeki her sorun için, yaratıcı güç sorunu çözebilecek on bin yaşayan insan ver­miştir; yeryüzünü iyileştirmekte özel, pratik bir yeteneğe sahip olan, burada yaşayan insanlara, hayvanlara, bitkilere ve mineral varlıklara yardım edebilecek on bin insan. Bu insanların sadece yüzde onu olsun yardım eder mi yoksa kendilerini hayatm ne zor olduğuna dair on bin mazeretle mi sarmalar? Allah aşkına en azından çöplerini geri dönüşüm için ayırırlar mı? Hayır. Onlar sadece mazeretlerini geri dönüştürür ve güzelim dünya bu pra­tik uygulamalar altında ezilip dururken spiritüelliğin pratik ol­madığını söylerler. Nutkun sonu.

AÇIK YA DA KAPALI YEDİNCİ ÇAKRA

Dengesiz bir sistemdeki çok açık yedinci çakra (13 santimet­reden daha büyük) genellikle manevi yönünü tamamen yitirmiş bir hayat içinde ruhun nefes almak için çırpındığına işaret eder. Yedinci çakrası ardma kadar açık olan biri, topraklanmamış, ko­runmasız günlük hayatında ayakta kalabilmek için spirituel dün­yadan büyük bir yardım arıyor demektir. Böyle bir durumda be­den/ruh çarpıklığı genellikle had safhadadır.

Yedinci çakra ardına kadar açık ve aşırı derecede ağrrlaşmış-sa ilk yapılması gereken kafanızın içinde topraklanmış ve gü­venli bir biçimde sımsıkı çapalanmış bir oda oluşturmaktır. Ye­dinci çakrası hatalı çalışan insanlarda, yüzen odalar; duvarları ve tavanı olmayan odalar ya da şuurları belli olmayan, sis için­de ve kullanılmayacak durumda odalar gördüm. Her ne kadar bedeni topraklamak en az kafanın içinde kullanışlı bir oda yarat­mak kadar önemliyse de, yedinci çakrası çok açık olan biri ge­nellikle bedeninin dışında olduğu için topraklanması neredeyse imkansızdn. Bu durumdayken dikkati kafanızın içinde toplamak topraklanmaktan daha kolay bir ilk adımdır çünkü farkındalığı yedinci çakraya yakın bir noktaya merkezler. Kafanızın içinde­ki oda kullanılabilir ve topraklanmış olduğunda ruh bedene gir­meye meyil gösterir ve böylece en azından birinci çakranın ve ayak çakralarının topraklanması mümkün olur.

Çok açık bir yedinci çakrayı kapayabilmek için diğer çakra-ları uyandırmak gerekir, özellikle de bedenin merkezindeki üçüncü çakrayı. Yedinci çakranız çok açıksa bu kitabı en baştan başlayarak tekrar okumaya gereksiniminiz olabilir ya da bütün­lüklü bir çakra yorumlama/iyileştirme çalışması yapmamz gere­kebilir. Çok açık bir yedinci çakra bütün ilginize muhtaçtır çün­kü bu çakradaki sorunlar bedeninizin içinde kalmanızda ve top­raklanmanızda zorluk çıkarır.

Dengesiz bir çakra sistemindeki yedinci çakra dengesiz du­rumdaki birinci çakradan gelen kundalini akınına karşı bir yar­dım çağnsıdır. Çok açık birinci çakra tehlike karşısında bedenin hayatta kalmasını garantileyen bir savunma sistemidir. Çok açık yedinci çakra ise spiritüelliğini yitirmiş bir hayatın tehdidi kar­şısında ruhun hayatta kalmasını sağlayan bir savunma sistemi­dir. Bu çakrayı iyileştirip tekrar kendi hayatınızı yaşayın.

Dengeli ve sağlıklı bir çakra sisteminde özellikle kalbin, be­den ve ruh arasında mükemmel bir iletişim sağladığı durumlar­da yedinci çakra spirituel gerçeklik ve Tanrı ile bağlantıyı yeni­lemek için açılacakür. Bazı durumlarda, kişi hayat amacına ulaş­tığında ancak bedeni henüz ölmeye hazır olmadığında yedinci çakra yeni emirler almak için açılacaktır; ya da yeteri kadar ha­yat dersi sözleşmesi yakıldıysa yedinci çakra, kuşbakışı olarak her şeyi gören sekizinci çakradan akan yeni bilgiye yer olduğun­da da açılır. Yedinci çakra açıldığında ufukta daima yem bir yön, yeni bir bilgi ve yeni bir amaç vardır. Hazır olun!

Yedinci çakranız açık olduğunda hem onu hem de diğer çak-ralarınızı topraklanmış nöbetçilerle önden ve arkadan korumayı ihmal etmeyin. Şayet özellikle açık kalmak gibi bir talebi yoksa bu çakrayı bir haftanın sonunda kapayın. Çakra sisteminiz den-geliyse yedinci çakra fiziksel zamanın anlamım bilecektir ve normal boyuta döneceği zamanı size bildirecektir. Bu zaman zarfında onu koruyun ve günlük hayatınızı düzene sokun. Yakın bir zamanda yolculuk planlan yapmanız gerekebilir.

Sağlıksız ve dengesiz bir çakra sistemindeki sımsıkı kapalı ya da çok küçük bir yedinci çakra ruhu dinlemeyi, spirituel dün­yaya inanmayı ya da Tanrı ile iletişim kurmayı reddettiğinizin işaretidir. Kapalı ve zarar görmüş yedinci çakralar günümüzde özellikle entelektüeller, dindarlar ve tarikat üyeleri arasmda çok yaygındır. Son iki grupta yedinci çakraya verilen zarar genellik­le dışarıdan gelir; akıl yürütmeye karşı olarak gösterilen ceza­landırıcı bir Tamı inancıyla verilir. Çakradaki hasara genellikle din adamlarının ya da tarikat liderlerinin kontrolcü imgeleri ve bunlarla yapılan sözleşmeler neden olur.

Entelektüellerin durumundaysa, yedinci çakra hasarı içten kaynaklanır ve sözüm ona gözü kapalı kaderciliğe düşmemek adma isteksizlik sonucu oluşur. Entelektüel topluluklarda, söz­gelimi ateistlerden oluşan gruplarda entelektüel üyelerle sadece izin verilen kalıp bilgilerin sınırlarları içinde kalmacağma dair sözleşmeler yapılır. Bu sözleşmeleri yakın.

Yedinci çakra kapandığında hayat sadece beş duyudan ibaret geçici bir deneyime dönüşür. Diğer çakraların sezgisel yetenek­leri, sıradan, sıkıcı ve hayal gücünden yoksun bir hale gelir. Al­tıncı çakranın durugörü becerisi şanslı tahminlere dönüşür. Be­şinci çakranın duruduyum becerisi sağduyunun sesi haline dö­ner. Her şey sıradan, akılcı, açıklanabilir ve zevksiz olur. Spiri­tuel eşzamanlılığın harikulade deneyimleri bile şuadan tesadüf­ler ya da sık sık yaşanan değişiklikler olarak yorumlanır. Büyü­leyici her yetenek kmntısı sadece grubun kabul ettiği anlama se­viyesine ya da suadanlığa indirgenir.

Topluluğun baskısına ya da entelektüel önyargıya karşm ye­dinci çakrayı açmak hem cesaret hem de bir parça çılgınlık ister. Yedinci çakranın açılmaya başladığı ilk zamanlarda en şuadan şeyler bile büyülü bulunabilir; ki daha önce son derece sıradan bulunan büyülü şeylerdir bunlar. Yürürken bedeninizin hareket­lerini büyülü bulabilirsiniz (Ayaklarınız kendi kendine hareket etmeyi nereden biliyor?) Yemek yerken maddenin enerjiye dö­nüşmesini büyülü bulabilirsiniz (Hücreleriniz akşam yemeğini yapı maddesi olacak şekilde parçalamayı nereden biliyor?) Te­levizyonunuz, arabanız ve bilgisayarınız sadece bir yüz yıl önce düşünülmesi bile imkansız mucizelere dönüşür. Çok değil, bir­kaç asır önce yaşamış kudretli imparatorlar birtakım özel tören­lerde musluktan akan suyunuzu ya da sifonlu tuvaletinizi kulla­nabilmek için neler vermezlerdi! Bir düşünün.

Bu dünyanın her günü, her saniyesi sihirli, spirituel ve anla­tılamaz bir şekilde komplekstir. Dinin ve zekanın tüm dünyaya akılcı bir düzen getirebileceğini düşünürüz. Ama getiremez. Gerçekten mübarek bir insan tanıdıysanız ya da bir dahiyle kar-şılaştıysanız çocuksu bir merakla ve milyonlarca cevapsız so­ruyla dolup taştıklarını görmüşsünüzdür. Bilim insanları ve dini liderler çok şeyi açıklayabilirler ama her şeyi açıklayamayacak­larını bilirler. Hatta bunu yapmayı da istemezler çünkü onlar çok meşguldürler; evrenin bütün sırlarını keşfetmek ya da Tanrı’yı tümüyle bilmek için araştırma yapmakla, deney yapmakla, soru­lar sormakla ve yaşamakla meşguldürler. Engin bir zekaya ve engin bir maneviyata sahip insanlar basit sihirlerden ve mucize­lerden ayrı düşmezler.

Eğer yedinci çakranız herhangi bir nedenle kapalıysa rasyo­nellik peşinde olabilirsiniz, ama yedinci çakrayı kapatmak rasyo­nelliği bulmanın yolu değildir. Rasyonellik, anlam, bağlantı ve amaç gerektirir yoksa gerçekler, sayılar ve bilgi asla birbirini tut­maz. Dördüncü sınıf bilim insanları bile çalışan bir teori olmadan deney yapmanın ve gerçeği aramanın anlamsızlığını bilir. Yedin­ci çakranızı kapattığınızda (ya da bir topluluğun kapamasına izin verdiğinizde) ruhunuzun anlamı, bağı ve amacı hakkında bilgi alabileceğiniz hiçbir yer kalmaz. Hepimiz hayatm anlamım ve Tanrı’nın sevgisini sadece bu iş için yapılmış bu kanaldan sağla­yabiliriz. Bu kanal size ait çalışan yedinci çakranızdır.

Hiçbir şekilde dinlerin ya da entelektüel arayışların yanlış veya zararlı olduğunu söylemiyorum. Şu anda sadece zarar gör­müş bir çakradan söz ediyoruz. Yedinci çakra açık ve sağlıklı ol­duğunda dini ve entelektüel arayışlar kendi iyileştiriciliklerini içlerinde taşır. Bir topluluğa katılmanın, eğer o topluluk iyi bir mürit olabilmek için yedinci çakra hasan öngörmüyorsa hiçbir zararı yoktur. Eğer topluluk arasındaki iletişim ya da herhangi bir ilişki, çakraların, auranın veya benliğin zarar görmesini, bu­danmasını öngörüyorsa kötüdür. Değilse iyidir. Ötesine siz karar verin.

Yedinci çakranızın spirituel yolu ve bilgisi bir toplantıda doğru görünmese ve bilimsel olarak ispat edilemese bile size ta­mamen rasyonel gelebilir. Kimi zaman İsa’nın, Buda’nın ya da size kim uygun geliyorsa onun öğretilerinin içinizde bir şey uyandırmasına karşın sadece size ait spirituel bilgi sizin hayatı­nıza uygundur. Tüm çakralarımzı açık ve sağlıklı tutun, onları dinleyin.

Sağlıklı bir çakra sisteminde yedinci çakranız üstünü başını silkelemek, eski mesajlardan ya da sözleşmelerden kurtulmak istediğinde kapanacaktır. Yedinci çakranızın tatile çıktığını diğer çakralarınızın sağlığına bakarak anlayabilirsiniz; özellikle be­den/ruh birleştirici dördüncü çakraya ve durugörü yeteneği olan altıncı çakraya bakın. Yedinci çakranız kapalı olmasına karşın kafatasınızın içindeki baskı azalacak, kafanızın içindeki odada kalabilecek, amanız ve topraklama kordonunuz sağlam ve bütün olacaktır. Yedinci çakranıza dinlenme imkanı verdikleri için di­ğer bütün çakralarınıza birer teşekkür hediyesi verin. Yedinci çakranızın önüne ve arkasına en az yedi tane topraklanmış nö­betçi koyarak onu koruyun. Yedinci çakranızı bir hafta kapalı bı­rakabilirsiniz bu sürenin sonunda hala kapalıysa ne istediğini so­run.

Yedinci çakranız genellikle spirituel inançlarınızın üzerinden giderek size neyin uygun olup olmadığmı saptamanızı ister. Bu noktada spirituel ya da dini sözleşmelerinizden bazılarını yak­manız size çok yardımcı olacaktır. Spirituel bir bahar temizliğin­den soma yedinci çakranızı bir daha kontrol edin ve açılmak is­teyip istemediğini sorun. Eğer istemiyorsa auranızın üst kısmını güçlendirmeniz de gerekebilir. Yedinci çakranızın önüne toprak­lanmış nöbetçiler koyarak onu geçerli olmayan inanç sistemle­rinden koruyun.

Herhangi bir çakra tekrar açılmayı reddettiğinde hayatınızda­ki herhangi bir şeyin sözleşmeyle ona bağlı olduğu anlaşılır. Oturun ve dikkatle kapalı ama sağlıklı yedinci çakranızı dinle­yin. Tüm bir çakra iyileşmesi uygulaym ve o sözleşmeyi yakın!

SAĞLIKLI YEDİNCİ ÇAKRANIN ÖZELLİKLERİ

Yedinci çakra her kişi için belirli bir hayat amacı, spirituel yol, şifa bilgisi ve Tamı bağlantısı taşır. Yedinci çakra enerjisi­nin akmasma izin verildiğinde spirituel bilincin en yüksek sevi­yesine; kendini bilmeye ulaşılır. Kendinizi dosdoğru bildiğiniz­de ve kendinize saygı duyduğunuzda, saygı çevredeki her şeye bahşedilir. Hayata ve Tanrı’ya saygı duyulur. Düşüncelere ve duygulara; kendi zamanlarında ve kendi dillerinde uzlaşmaları­na saygı duyulur. Bedene, bedenin ihtiyaçlarına saygı duyulur ve hayatm her parçası spirituel amacın özü, esası olarak kabul edilir.

Dengesiz bir sistemde açılan yedinci çakranın enerjisi kişiyi, normal insani etkileşimden uzak tutabilir ama çarpık olmayan sağlıklı bir sistemde açıldığında kişiyi fazlasıyla hayatın bir par­çası haline getirecektir. Sağlıklı yedinci çakra insanları spirituel yollarında yürürken aynı anda çalışabilir, para kazanabilir, ço­cuk sahibi olabilir, araba kullanabilir, yemek yiyebilir. Dünyada ve bedenlerinin içinde yaşarlar; yaşamlarını sürdürürken fakın-dalıklarını da sürdürebilirler. Zorluklar yaşarlar çünkü bu geze­gende yaşamak zordur. Surat asarlar, hasta olurlar, ayaklarını ye­re vurup mızıldanırlar ama yollarında yürümeye ve işlerini yap­maya devam ederler. Kendi işlerini yapmayı sürdürmek isteyen kişiler için harika bir arkadaş ve eş olurlar ama varlıkları çevre­lerindeki spirituel materyali silkelediği için hayatlarını çoğun­lukla yalnız geçirirler.

Dengeli bir yedinci çakra insanında karşıt düşünceler, güçlü duygular, sağlıklı bir cinsellik, mizah anlayışı, güçlü sezgisel yetenekler, ahmaklık ve tanrısallık bulunur. Dengesiz yedinci çakra insanlarındaysa genellikle sadece sezgisel yetenekler ve tanrısallık görülür. Bu denge yoksunluğu eninde sonunda kişiye çelme takacaktır, ama yüzlerce, binlerce mürit, bu dengesizliği yaşamaya çalıştıktan soma; bu arada ruhani liderleri de drama­tik bir biçimde çürüyüp gidecektir.

Gördüğünüz gibi her şey dengeye bağlıdır. Yedinci çakra enerjisi çok önemlidir ama her şeyi diğer çakralarınızın desteği olmadan bir başınıza yapmaya kalkarsanız topraklanmamış, gü­vensiz, insani olmayan belalara düşersiniz.

Bedeninizin içinde yaşadığınızda gerçek zamanda yaşayıp gerçek hayatın işlerini yaparsınız. Bu işler tüm yeteneklerinizin ve çakralarınızın desteğine gereksinim duyar. Mükemmel olma­yan, sağlıklı insan bedenine sağlıklı yedinci çakra enerjisinin ilave edilmesi gerçek işleri güzel, anlamlı, eğlenceli ve mümkün kılar. Hem spirituel hem de insan olabilirsiniz. Yapılabilir.

Alıntı