Çakralara Kısa Bakış / Rengi..İfade ettiği duygu ..Olumlamaları

Çakralara Kısa Bakış / Rengi..İfade ettiği duygu ..Olumlamaları

Çakralar

Gözle görülmeyen altı bedenin hepsinin içinde yedi ana enerji merkezi ya da “çakra” yer almaktadır. Bunlar beyin ve omurganın yolu ile anatomik anlamda yaklaşık olarak aynı hizadadır.Çakraların içindeki enerji tıpkı bir havai fişek gibi spiral çizerek hareket etmektedir.En önemli çakraların isimleri ve bedende bulundukları yerler aşa­ğıda yer almaktadır:

ÇAKRA: POZİSYON

TAÇ ÇAKRASI            / BAŞIN ÜST KISMI
KAŞ(ÜÇÜNCÜ GÖZ)        / ALIN
BOĞAZ ÇAKRASI   / BOĞAZ
KALP ÇAKRASI      / GÖĞSÜN MERKEZİ
GÜNEŞ SİNİR AĞI  / EPİGASTRIYUM
SAKRAL ÇAKRA   / KARNIN ALT BÖLÜMÜ
KÖK ÇAKRA          / KOKSİS KUYRUK SOKUMU

Daha az önemli olan birçok başka enerji merkezi de mevcuttur, bunlar örneğin dizlerin arkasında, el ve ayaklarda, kulak kepçesinin et­rafında yer almaktadır. Bunlar bir terapi uzmanına çakra sistemi ile bağ­lantı kurabileceği daha fazla alan sağlamaktadır.

Sekizinci çakranm konumu bunu nereden okuyor olduğunuza göre değişebilmektedir. Bazı metinler onun başın üzerinde yer aldığını ve da­ha yüksek olan özümüzle olan bağlantıyı temsil ettiğini söylemektedir.

Bir çakra aynı zamanda merkezinde ruhun enerjisinin bulunduğu ve daha yüksek özümüz ile bağlantıların yer aldığı çok yapraklı bir çi­çek olarak da düşünülebilir. Yapraklar merkezden dışarıya doğru zihin­sel beden, astral beden ve eterik bedenden oluşmaktadır.

Çiçek ve dolayısıyla da çakra ne kadar açıksa, kişi ruh enerjisi ve bu merkezle bağlantılı olan altta yatan ruhsal özellik ile o kadar fazla uyum içindedir. Her çakranın açıklık ve dolayısıyla aktiflik derecesi bi­reyin ve bir bütün olarak tüm insanlığın ruh bilinci seviyesine bağlıdır. Mevcut durumda çakralara giren enerjinin en büyük bölümü astral ve eterik bedenlerden gelmektedir.

Çakra Özellik :

Taç çakrası  : öz bilgi

Üçüncü göz  : kendinden sorumlu olma

Boğaz çakrası  : kendini ifade etme

Kalp çakrası  : kendini sevme

Güneş sinir ağı  : öz-değer

Sakral çakra  : öz-saygı

Kök çakra  :öz-farkındalık

ÇAKRA RENKLERİ :

TAÇ : MOR

ÜÇÜNCÜ GÖZ  : CIVIT MAVİSİ

BOĞAZ  : MAVİ

KALP  : YEŞİL / PEMBE

GÜNEŞ SİNİR AĞI  : SARI

SAKRAL  : TURUNCU

KÖK  : KIRMIZI

ONAYLAMALAR ve Çakralar Aşağıda yer alan ve çakralarla ilişkilendirilmiş ifadeler ruhsal bü­yüme döngüsünü tamamlamaktadır:

TAÇ ÇAKRASI: Daha yüksek zihnimin iradesinin tamamen bilincinde­yim ve ona açığım.

ÜÇÜNCÜ GÖZ: Düşüncelerimin, kelimelerimin ve hareketlerimin bü­tün sorumluluğunu alıyorum.

BOĞAZ ÇAKRASI: Kendi gerçek özümü ifade etmeye ve böylece ken­di yaradılışıma bütünüyle katılmaya gönüllüyüm.

KALP ÇAKRASI: Kendimi ve diğer insanları hem verirken hem de alır­ken koşulsuz bir şekilde seviyorum.

GÜNEŞ SÎNÎR AĞI: Hayatımı en dolu şekilde, korku ya da suçluluk duymadan, sadece kendi içsel sesimi dinleyerek yaşamayı hak ediyorum.

SAKRAL ÇAKRA: İhtiyaçlarıma ve her türlü ilişkide diğerlerinin ihti­yaçlarına saygı duyuyorum ve buna uygun olarak davranıyorum.

KÖK ÇAKRA: Dünyadaki konumumun tamamen farkındayım ve temel ihtiyaçlarımın her zaman karşılanacağını biliyorum.

Kutupluluk ve Çakralar :

Çakralar erkeksi ve kadınsı niteliklerin birleşmesi potansiyelini içermekle birlikte, daha erkeksi özellikleri, örneğin dışa dönük ve iddi­acı olmayı temsil edenlerle daha kadınsı özellikleri, örneğin besleyici ve algıları açık olmayı temsil edenler şeklinde iki gruba ayrılabilmektedir.

ERKEKSİ                                                                 KADINSI

(TAÇ ÇAKRASI)                                                         TAÇ ÇAKRASI

BOĞAZ                                                                       (BOĞAZ)

(KALP)                                                                         KALP

GÜNEŞ SİNİR AĞI                                                      (GÜNEŞ SINIR AĞI)

(SAKRAL)                                                                     SAKRAL

KÖK                                                                                 (KÖK)

Görebileceğiniz üzere Üçüncü Göz erkeksi ve kadınsı özelliklerin birleşmesini yönlendirdiği için bu tabloda yer almamaktadır.

Yaygın olarak çakranm gölge tarafında bulunan enerjinin engellen­mekte olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini görüyorum.

Ayrıca iki enerjinin geçiştiği noktaların tedavi açısından önem taşı­yacağına inanıyorum.

Fiziksel bedende bedenin aynı kutupluluğu ile ilişkili parçaları ara­sında genellikle güçlü bağlantılar mevcuttur. Bu yüzden böbreküstü bezlerinin herhangi birinden, pankreas ya da tiroid bezinden hormon salgılanması diğer iki bezin faaliyetlerini etkileyecektir.

Benzer şekilde daha kolay alan çakralar arasında da durum böy­ledir. Epifiz bezi ile ilgili olarak hayvanlar üzerinde yapılan çalışma­larda bu bezden salgılanan hormonların cinsellikle ilgili bezler üze­rinde güçlü bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. İnsanlarda epifiz bezi ile diğer salgı bezleri arasındaki nörofizyolojik bağlantıların yerlerinin tespit edilmesi için halen çalışmalar sürdürülmektedir. Fakat bilginin kısa sürede ortaya çıkacağına hiç kuşku yoktur çünkü endokrinoloji (salgı bezleri ve hormonların incelenmesi) sürekli olarak gelişen bir bilim dalıdır.

Enerjilerin Dönüşümü
Kök, sakral çakra ve güneş sinir ağı kişilik ile ilişkilidir. Kalp, bo­ğaz ve taç çakraları ise birincil olarak ruh ile ilişkilidir. Üçüncü göz ruh ve kişilik arasında orta nokta vazifesi görür.
Kişilik bu dünyada yaşadığı sürede ruhun yolculuğu için araç vazi­fesi görmektedir. Bu yüzden daha alt seviyedeki üç çakranm geliştiril­mesi, ruhun enerjilerinin tam olarak ifade edilebilmesi için hayati önem taşımaktadır.
İlahî Yönler :

Bir dürtünün tezahür edebilmesi için üç temel durumun varlığı ge­rekmektedir: Hareket etme isteği, bir plan oluşturabilme yetetıeği ve ge­reken alet ve malzemeleri çekebilme yeteneği.

Bir örnek:
Bir kek yapmayı düşünüyorum…dürtü
Yapmaya başlama isteğine sahibim…istek gücü
Bir tarif seçiyor ya da kendim oluşturuyorum…yaratıcılık gücü
Malzemeleri topluyorum…çekim gücü
Keki yapıyorum…dürtünün tezahürü
îrade
Kök çakra kişiliğin iradesini alır. Taç çakra ruhun iradesini alır.
Yaratıcılık
Sakral çakra kişiliğin iradesini alır ve ifade eder. Boğaz çakrası ruhun iradesini alır ve ifade eder.
Çekim
Güneş sinir ağı kişiliğin arzularını tatmin etmek için gereken şeyi kendisine doğru çeker.
Kalp çakrası ruhun arzularını tatmin etmek için gereken şeyi ken­disine doğru çeker.
(Çekim gücü, sevginin gücüdür.)
Ruh fiziksel biçimle daha derin bir şekilde birleştikçe alttaki üç çakra daha yukarıda yer alan karşıtlarını alır ve iki enerji, yani kişilik ve ruha ait enerjiler aşağıda gösterildiği şekilde birleşir:
KÖK ÇAKRANIN ENERJİSİ …TAÇ ÇAKRASINA DOĞRU İLERLER
Özün dünyadaki hayatın bir parçası olarak farkmdalığı, özün Yara­dılışın Evrensel Kaynağı olarak Fark Edilmesi ya da Bilinmesi’ne dönü­şür.

       SAKRAL ÇAKRANIN ENERJİSİ …BOĞAZ ÇAKRASINA DOĞRU İLERLER

Yaratıcılık ve onun ifadesi kişiliğe ait olandan, bütün ruhsal varlı­ğa içsel Öze doğru ilerler.
GÜNEŞ SİNİR AĞININ ENERJİSİ … KALP ÇAKRASINA DOĞRU İLERLER
Daha düşük ben ya da kişiliğin genellikle koşullara bağlı olan ar­zuları daha yüksek özün            koşulsuz arzularına dönüşür.
ÜÇÜNCÜ GÖZ bütün çakralarm içindeki enerjinin bütünleşmesi­ni garanti etmek üzere bir duyu ve aktifleştirici güç görevi yapmaktadır.
Bütün bunlar ayrıca varoluşun iki kutbunun tek olması şeklinde de ifade edilebilir Dr. Christine Page